Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 506

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4216 (T13307)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld in het kader van de verkoop van een onroerend goed zonder te beschikken over een verkoopdossier en een geschreven bemiddelingsopdracht. Hij werd reeds eerder door de Uitvoerende Kamer wegens gelijkaardige feiten gesanctioneerd. Sanctie: 1 week schorsing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Niet-conforme overeenkomst

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4208 (T12606)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-rentmeester zou voor het beheer van 3 appartementen geen beheersovereenkomst kunnen voorleggen. Ook ontbreken verplichte vermeldingen op de website. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen en legt een waarschuwing als sanctie op.

Type de plainte

Rentmeesterschap

Articles

Duidelijkheid overeenkomst (al dan niet mandaat)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4207 (T13299)

Résumé

De opgeroepen vastgoedmakelaar werd verweten de op haar rustende verplichtingen rond permanente vorming te omzeilen door een medewerker af te vaardigen een BIV-erkende vorming te volgen, en daar namens haar de aanwezigheidslijst af te tekenen. Aangeklaagde erkent dat haar medewerker in haar plaats aanwezig was. Ze wou persoonlijk deelnemen, maar wegens drukte op het kantoor werd op het laatste nippertje een medewerker afgevaardigd. Bijkomend werd de vastgoedmakelaar bij een eerdere tuchtuitspraak gesanctioneerd tot het volgen van 22 uren bijkomende vorming voor eind 2021. Voor dat jaar bevonden zich in de databank van het BIV attesten van 28 uur permanente vorming op naam van de aangeklaagde, terwijl dit minstens 42 uur (20 uur wegens inschrijving op de twee kolommen en 22 uur bijkomende vorming) diende te zijn. Bovendien bleek nu dat de attestering van 6 uur hiervan onterecht was, nu vast staat dat deze door een medewerker gevolgd werd. De leden van de Uitvoerende Kamer konden de vaststelling dat het aanwezigheidsformulier werd ingevuld door de medewerker niet naast zich neerleggen. Niet de mogelijke opdracht van de aangeklaagde om dit te doen werd haar ten laste gelegd, wel dat uit deze invulling van het formulier automatisch volgt dat de attestering in het systeem op haar naam geregistreerd werd. De Uitvoerende Kamer was gehouden een afdoende en duidelijk signaal te stellen, en legde de aangeklaagde vastgoedmakelaar een schorsing van 1 dag op, waardoor ook alle rechten met betrekking tot het stagemeesterschap vervallen. Bovendien legde de Kamer een bijkomende sanctie van het volgen van 3 uren vormingen aangaande deontologie op.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4203 (T13219)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich voor de Uitvoerende Kamer verantwoorden voor twee tenlasteleggingen: ze zou in enkele dossiers nagelaten hebben op correcte wijze de verplichte vermeldingen inzake stedenbouwkundige inlichtingen en EPC te vermelden in de publiciteit. Ook zou ze geprospecteerd hebben op maar liefst 277 percelen voor een projectontwikkelaar door het oneigenlijke gebruik van de toepassing Kadasterfinder, zonder dat voor deze percelen enige voorafgaandelijke schriftelijke bemiddelingsopdracht voorradig was. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen, en legt als sanctie 1 maand schorsing, waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel gedurende 3 jaar op.

Type de plainte

Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1973 (D8932)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – déficit de formation professionnelle

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4191 (T13055)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop voor een woning, misleidende publiciteit hebben gevoerd door in de advertentie melding te maken van 2 parkeerplaatsen die ter beschikking worden gesteld waar deze in werkelijkheid niet automatisch worden mee worden overgedragen naar de nieuwe eigenaars maar afhankelijk zijn van een inschrijving op een wachtlijst. De leden van de U.K. willen aannemen dat het niet tot de intentie behoorde van aangeklaagde om kandidaat-kopers/geïnteresseerden te misleiden. Weliswaar is aangeklaagde wel verantwoordelijk voor de gegevens opgenomen in de publiciteit die zij voert aangaande de onroerende goederen waarvoor zij bemiddelt. Sanctie: een berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4183 (T12945)

Résumé

Na het overlijden van een van de eigenaars van een onroerend goed zou aangeklaagde vastgoedmakelaar nagelaten hebben tijdig de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de identiteit van diens rechtsopvolgers, inlichtingen die hem in staat moesten stellen betrouwbare informatie omtrent de identiteit van alle eigenaars over te maken aan de kandidaat-kopers. De leden van de Uitvoerende Kamer besluiten dat de inbreuk op de onderzoeks- en informatieplicht van de vastgoedmakelaar vaststaat, en leggen hem een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren als sanctie op.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Controle identiteit en hoedanigheid opdrachtgever
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4181 (T12851)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, nagelaten hebben de koper correct te informeren omtrent het bestaan van een voorkooprecht en vochtproblemen. Bovendien werden voor de jaren 2019 en 2020 geen vormingsuren bewezen. Aangeklaagde reageerde niet op zendingen uitgaand van de rechtskundig assessor en verscheen wegens ziekte niet op de zitting. Sanctie: 5 weken schorsing, waarvan 1 week effectief en 4 weken met uitstel gedurende 3 jaar en het volgen van opleidingen ten belope van 60 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1956 (D8917)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1955 (D8899)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – maître de stage – stagiaire – facture impayées

Articles

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des accords de collaboration
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1952 (D8844)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1948 (D7707)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier– collaboration avec des tiers non agréés IPI –– contrat non écrit – publicités sans PEB – absence de mention du lieu exact de signature de la convention – maître de stage – déficit de formation professionnelle

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Communication du prix convenu avec le commettant
Probité et dignité - Respect de la loi
Interdiction d’exercer sans mission
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Projet écrit de convention
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1966 (D8921)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1965 (D8924)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4175 (T12452)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zich, in het kader van het beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars, niet hebben geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen als syndicus. Ook zou hij hebben nagelaten gevolg te geven aan de punten besproken in de zoom-meeting met de mede-eigenaars van de betreffende mede-eigendom en nagelaten hebben te reageren op het aangetekend schrijven vanwege dezelfde mede-eigenaars. Ook heeft aangeklaagde nagelaten inhoudelijk te antwoorden op de vragen gesteld door de Uitvoerende Kamer, met als bijkomende omstandigheid dat hij voor gelijkaardige inbreuken reeds eerder door de Uitvoerende Kamer werd gesanctioneerd. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaar.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision