Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 495

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1955 (D8899)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – maître de stage – stagiaire – facture impayées

Articles

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des accords de collaboration
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1952 (D8844)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1948 (D7707)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier– collaboration avec des tiers non agréés IPI –– contrat non écrit – publicités sans PEB – absence de mention du lieu exact de signature de la convention – maître de stage – déficit de formation professionnelle

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Communication du prix convenu avec le commettant
Probité et dignité - Respect de la loi
Interdiction d’exercer sans mission
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Projet écrit de convention
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1966 (D8921)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1965 (D8924)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier–non-paiement des cotisations – absence de collaboration avec l’Institut - déficit de formation professionnelle

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4175 (T12452)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zich, in het kader van het beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars, niet hebben geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen als syndicus. Ook zou hij hebben nagelaten gevolg te geven aan de punten besproken in de zoom-meeting met de mede-eigenaars van de betreffende mede-eigendom en nagelaten hebben te reageren op het aangetekend schrijven vanwege dezelfde mede-eigenaars. Ook heeft aangeklaagde nagelaten inhoudelijk te antwoorden op de vragen gesteld door de Uitvoerende Kamer, met als bijkomende omstandigheid dat hij voor gelijkaardige inbreuken reeds eerder door de Uitvoerende Kamer werd gesanctioneerd. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaar.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1957 (D8811)

Résumé

Agent immobilier –syndic – gestion des ACP non conforme à la déontologie – transferts du fonds de réserve vers le fonds de roulement – prélèvements sans accord de l’AG – commandes de travaux alors que l’ACP ne dispose pas des liquidités suffisantes – prêt aux ACP – mission sans contrat – inertie– non-transmission de tous les documents au syndic successeur - antécédents disciplinaires – absence de collaboration avec l’Institut

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Réclamer une provision suffisante au commettant pour passer commande de travaux ou services
Probité et dignité - Respect de la loi
inventaire détaillé des pièces transmises en cas de changement de syndic
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4168 (T12480)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou gelden van de derdenrekening van het kantoor hebben overgeschreven zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die u conform instructie van uw opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overschrijven, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat u aantoont dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Op de zitting verklaart de raadsman van de aangeklaagde dat het gehele financieel beheer is uitbesteed aan een externe account die de gelden in bulk overzet van de derdenrekening naar de kantoorrekening. De leden van de Uitvoerende Kamer geven mee dat zelfs waar met ‘aangestelden’/’uitvoerders’ gewerkt wordt, dit niet de verantwoordelijkheid in hoofde van aangeklaagde ontneemt. Sanctie: 3 maanden schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren aangaande de derdenrekening.

Type de plainte

Financiële verrichtingen

Articles

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4161 (T12920)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft nagelaten de jaarlijkse bijdrage alsook de bijhorende rappelkosten te betalen. Ook antwoordde hij niet op vragen om inlichtingen vanwege de rechtskundig assessor en besteedde hij voldoende aandacht aan zijn permanente vorming. Aangaande het niet voldoen aan de permanente vormingsplicht besluit de Uitvoerende Kamer dat gezien de rechtsgronden niet vermeld zijn geweest in de oproeping, en bij gebreke aan vrijwillige verschijning hiertoe ter zitting en in aanwezigheid van aangeklaagde moet - gelet op de rechten van verdediging -voornoemde tenlastelegging ambtshalve terzijde worden geschoven. Dit verlet een andere/nieuwe correcte oproeping aangaande de vormingsplicht echter niet. De andere tenlasteleggingen worden weerhouden. Sanctie: schorsing tot op datum van algehele betaling van de bijdrage 2021 + rappelkosten.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Ledenbijdrage BIV
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4158 (T12877)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij voor de verhuur van een onroerend goed zou hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht die voldoet aan de vereisten. In het kader van de verkoop van een onroerend goed zou hij publiciteit hebben gevoerd zonder melding te maken van alle verplichte stedenbouwkundige inlichtingen. In verschillende andere dossiers zou hij publiciteit hebben gevoerd zonder vermelding van de unieke code van het EPC-attest. Ook zou hij op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder door een opvraging te doen terwijl hij voor dit onroerend goed geen geschreven bemiddelingsopdracht kon voorleggen die de toelating gaf om de kadastrale gegevens van het pand op te vragen. De leden van de Uitvoerende Kamer weerhouden alle tenlastenleggingen. Sanctie: een berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4157 (T12177)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar is opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen nadat ze nagelaten had de nodige medewerking te verlenen aan de referendaris van Uitvoerende Kamer bij de uitoefening van zijn controletaak. Bovendien zou ze onvoldoende aandacht hebben besteed aan haar verplichtingen inzake permanente vorming, met als bijkomende omstandigheid dat ze hiervoor reeds eerder gesanctioneerd werd. Middels uiteenzetting van aangeklaagde ter zitting blijkt dat ze niet meer werkzaam is als vastgoedmakelaar. De leden van de Uitvoerende Kamer geven mee dat, gelet op het betalen van de bijdragen en het blijven figureren op de deelkolom van de bemiddelaars, het aangeklaagde betaamde om haar deontologische verplichtingen na te leven. Sanctie: schrapping.

Type de plainte

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1945 (D8664)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – annonces sans PEB et sans mention de sa qualité d’agent immobilier - mission sans contrat écrit – conventions non réglementaires – collaboration avec un tiers non-agréé IPI – formation

Type de plainte

Contrat non conforme
Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
contrat écrit / respect Code de droit économique
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Qualité d’agent immobilier dans les publicités
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1943 (D8846)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – cotisations – maître de stage

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1932 (D8471)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – non-respect d’une décision disciplinaire – défaut – opposition - formation – révocation du sursis

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4152 (T12729)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed in de publiciteit hebben laten uitschijnen dat hij tussenkwam als vastgoedmakelaar-bemiddelaar terwijl het in werkelijkheid om de verkoop van een eigen onroerend goed ging. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat eenieder er kon en mocht middels de gevoerde publiciteit van uitgaan dat aangeklaagde optrad als bemiddelaar. De Uitvoerende Kamer acht de inbreuk tegen artikel 19 van de plichtenleer bewezen en legt een berisping als sanctie op.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision