Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 506

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4024 (T12399)

Résumé

Aangeklaagde syndicus wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij in het kader van het beheer van verschillende Verenigingen van Mede-eigenaars een ontoereikend juridisch, administratief, financieel en technisch beheer voerde, naliet algemene vergaderingen te organiseren en dossiers over te dragen aan de opvolger. Dit met als bijkomende omstandigheid dat hij reeds voor gelijkaardige inbreuken werd veroordeeld door de Uitvoerende Kamer. Aangeklaagde syndicus verschijnt niet ter zitting. De leden achten het noodzakelijk dat de zwaarst mogelijke sanctie, een schrapping van het tableau van vastgoedmakelaars wordt uitgesproken.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1877 (D8118)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – absence de compte de tiers – contrats peu clairs – mentions obligatoires – indemnité indue – mission terminée au décès de la commettante – antécédents disciplinaires

Type de plainte

Courtage vente
Contrat non conforme

Articles

Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Interdiction d’exercer sans mission
Libre choix du commettant quant à ses cocontractants professionnels
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Projet écrit de convention
Restitution des documents au commettant
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1890 (D7663)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – Formation permanente – non-respect d’une sanction disciplinaire

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4021 (T11316)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 onvoldoende aandacht besteed aan zijn permanente vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel op voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Type de plainte

Vormingsverplichting

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4003 (T12286)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed een bod hebben aanvaard in naam van de opdrachtgevers, zonder dat hij gemachtigd was de koop in naam en voor rekening van uw opdrachtgevers af te sluiten. Vervolgens zou hij de opdrachtgevers op ongeoorloofde wijze onder druk hebben gezet om het door hem aanvaarde bod te tekenen en een commissieloon te betalen. De leden van de Uitvoerende Kamer achtten de tenlastelegging bewezen, en leggen hem als sanctie een waarschuwing op.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Verbod uitoefening zonder opdracht
Consulter la décision

Geschorst bij wederinschrijving

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4000 (T12288)

Résumé

Aangeklaagde moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer, aangezien hij in het kader van de activiteiten van zijn bvba zou hebben samengewerkt met een niet-erkende vastgoedmakelaar. Aangeklaagde werd voor gelijkaardige feiten eerder gesanctioneerd. Ter zitting verschijnt niemand. De leden kunnen de aangereikte stukken en het gebrek aan ontkenning slechts op één wijze vatten en weerhouden de inbreuk ten laste van aangeklaagde. Sanctie: 6 maand schorsing.

Type de plainte

Samenwerking met niet-erkenden

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3988 (T10603)

Résumé

Aangeklaagde werd opgeroepen met oog op de mogelijkheid tot het voeren van verweer aangaande de niet-naleving van een eerdere tuchtbeslissing die aangeklaagde hield tot het volgen van opleidingen gedurende 38 uren. Uit de gegevens blijkt dat in het jaar 2020 11 ½ uur opleiding werd gevolgd, waardoor geenszins voldaan werd aan de haar opgelegde tuchtbeslissing. Bij gebreke aan verweer is er ook geen enkel argument hiertoe voorradig. Derhalve valt aangeklaagde de eerder met uitstel uitgesproken 1 maand schorsing te beurt.

Type de plainte

Niet-naleving tuchtsanctie
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1881 (D8357)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire - compte de tiers – prélèvements injustifiés - manque de collaboration avec l’Institut – manquements aux devoirs de probité, transparence, de diligence, de loyauté et violation des articles 1, 29, 30, 44 et 66 du Code de déontologie, de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier et de l’article 21/2 § 1er à §6 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier.

Type de plainte

Transactions financières
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1879 (D8251)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé IPI – absence de compte de tiers - formation permanente - violation des articles 1, 3, 4, 29, 30, 37 et 66 du Code de déontologie et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1884 (D8369)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé IPI - mentions obligatoires – contrat de courtage non conforme à la réglementation – honoraires mentionnés hors TVA - PEB – absence de collaboration avec l’Institut - formation permanente

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Devoir de recherche et d'info
Collaboration à l'instruction
Contrat non conforme

Articles

Collaboration co-exclusive avec des confrères
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1883 (D8248)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – publicité – renseignements urbanistiques – contrat de courtage non conforme à la réglementation – manquements aux devoirs d’information, loyauté, transparence et probité et violation aux articles 1, 12 et 20 du Code de déontologie

Type de plainte

Courtage vente
Contrat non conforme
Devoir de recherche et d'info

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Publicité trompeuse du bien présenté
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3978 (T11756)

Résumé

Een vastgoedmakelaar-beheerder wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij onder andere in het kader van het beheer van een onroerend goed nagelaten zou hebben het nodige te doen om het goed te laten voldoen aan de heersende woningkwaliteitsnormen. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 80 uren.

Type de plainte

Rentmeesterschap

Articles

Beheerder: advies aan opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3959 (T11791)

Résumé

Aangeklaagde schreef gelden van de derdenrekening op naam van haar kantoor over naar de rekening op naam een bvba met de vermelding ‘voor even’, zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die conform instructie van de opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overgeschreven worden, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat aangeklaagde kon aantonen dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Sanctie: schrapping.

Type de plainte

Financiële verrichtingen

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1857 (D8267)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – convention de location – commission dé réservation – conflit d’intérêt – devoirs de transparence, d’information, de probité et de dignité - violations des articles 1, 8, 27, 28 et 39 du Code de déontologie

Type de plainte

Courtage location
Probité et dignité

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Interdiction des conflits d’intérêt
Projet écrit de convention
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1856 (D7722)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé – compte de tiers – prélèvements sans justification – confusion de patrimoines - non supervision d’un stagiaire - formation permanente - mentions obligatoires – certificat PEB – manquements aux devoirs d’honorabilité, de probité, de diligence, de formation – antécédents disciplinaires

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Obligation de formation
Stage
Probité et dignité

Articles

Décomptes clairs et détaillés
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision