Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 495

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1883 (D8248)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – publicité – renseignements urbanistiques – contrat de courtage non conforme à la réglementation – manquements aux devoirs d’information, loyauté, transparence et probité et violation aux articles 1, 12 et 20 du Code de déontologie

Type de plainte

Courtage vente
Contrat non conforme
Devoir de recherche et d'info

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Publicité trompeuse du bien présenté
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3978 (T11756)

Résumé

Een vastgoedmakelaar-beheerder wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij onder andere in het kader van het beheer van een onroerend goed nagelaten zou hebben het nodige te doen om het goed te laten voldoen aan de heersende woningkwaliteitsnormen. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 80 uren.

Type de plainte

Rentmeesterschap

Articles

Beheerder: advies aan opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3959 (T11791)

Résumé

Aangeklaagde schreef gelden van de derdenrekening op naam van haar kantoor over naar de rekening op naam een bvba met de vermelding ‘voor even’, zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die conform instructie van de opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overgeschreven worden, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat aangeklaagde kon aantonen dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Sanctie: schrapping.

Type de plainte

Financiële verrichtingen

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1857 (D8267)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – convention de location – commission dé réservation – conflit d’intérêt – devoirs de transparence, d’information, de probité et de dignité - violations des articles 1, 8, 27, 28 et 39 du Code de déontologie

Type de plainte

Courtage location
Probité et dignité

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Interdiction des conflits d’intérêt
Projet écrit de convention
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1856 (D7722)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé – compte de tiers – prélèvements sans justification – confusion de patrimoines - non supervision d’un stagiaire - formation permanente - mentions obligatoires – certificat PEB – manquements aux devoirs d’honorabilité, de probité, de diligence, de formation – antécédents disciplinaires

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Obligation de formation
Stage
Probité et dignité

Articles

Décomptes clairs et détaillés
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1855 (D8543)

Résumé

Cotisations – formation permanente – non-respect d’une condition probatoire d’une suspension disciplinaire – absence de diligence - violation de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007, des articles 1, 37 et 44 du Code de Déontologie et de l’article 19 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier.

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction
Cotisation IPI

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3918 (T11983)

Résumé

Een vastgoedmakelaar-syndicus moest zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij onduidelijk was in de hoedanigheid waarin hij tussenkwam op de Algemene Vergadering. Hierdoor had hij diverse belangenconflicten gecreëerd...

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Articles

Vorming stagiair
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1851 (D8165)

Résumé

Agent immobilier syndic – Honoraires complémentaires sans contrat – méconnaissance des règles légales - formation permanente - manquement aux devoirs de dignité, de probité et de formation et violation des articles 1, 37, 76 et 78 du Code de déontologie

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Obligation de formation
Probité et dignité

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3901 (T11974)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-eigenaars hebben toegelaten dat een medezaakvoerster van het syndicuskantoor tijdens de Algemene Vergadering aanwezig was en enerzijds de rol van secretaris van de Algemene Vergadering op zich nam en anderzijds via volmacht namens enkele mede-eigenaars aanwezig was en meestemde omtrent diverse punten die het syndicuskantoor aanbelangen, wat een belangenconflict inhoudt. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermijden belangenconflicten
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3882 (T11589)

Résumé

Drie aangeklaagde vastgoedmakelaars wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed naar aanleiding van de beëindiging van de opdracht een aangetekend een lijst van meer dan 540 namen naar de opdrachtgever hebben verzonden ondanks dat aan de in deze lijst vermelde personen geen precieze en individuele informatie werd verschaft. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3870 (T11917)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen aangezien hij, in het kader van de verhuur van een onroerend goed, de huurders meer dan de helft van de kosten voor de plaatsbeschrijving te hebben aangerekend, door de verhuurder een korting op de kosten voor de plaatsbeschrijving toe te kennen, wat op een omzeiling van artikel 9 §1 van het Vlaams Woninghuurdecreet neerkomt. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Vrijspraak

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3867 (T11797)

Résumé

Een vastgoedmakelaar wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij in het kader van de verhuur een onroerend goed nagelaten zou hebben correcte informatie mee te delen in de publiciteit. De leden van de U.K. menen echter dat gelet op de huurovereenkomst, de regeling door partijen, in huidig dossier het voordeel van de twijfel mag worden gegund aan aangeklaagde, en hij bekomt dan ook de vrijspraak.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3864 (T11060)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te weinig aandacht te hebben besteed aan zijn permanente vorming en op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 56 uren.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Consultatie databanken
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1823 (D7859)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – non-paiement cotisation IPI - frais de rappel – frais d’huissier – défaut de formation – violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018) et les articles 1, 37 et 44 du Code de Déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1816 (D8068)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – absence de compte de tiers – utilisation d’argent liquide – non supervision d’agence – honoraires hors TVA – honoraires par différence - conventions non conformes – absence de PEB – absence de collaboration avec l’IPI - devoirs de probité, de diligence, d’information, de loyauté, de délicatesse, de dignité et déférence à l’égard de l’Institut – violation des articles 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 28, 29, 44 et 65 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018), des articles 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 29, 30, 44, 45 et 65 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 2 de l’A.R. du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers et de l’article VI.4. du Livre VI du Code de droit économique.

Type de plainte

Transactions financières
Contrat non conforme
Supervision bureau & personnel
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Articles

Clause de surplus
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Projet écrit de convention
Qualité d’agent immobilier dans les publicités
Consulter la décision