Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 506

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1993 (D9113)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers - collaboration avec des tiers non agréés IPI – détention de parts sociales - présomption irréfragable d’être indépendant - publicités sans PEB - déficit de formation professionnelle

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1996 (D8369)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – antécédents disciplinaires - sursis partiel probatoire –non-respect des conditions probatoires

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4264 (T13077)

Résumé

Een vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen aangezien hij in de gevoerde publiciteit in het kader van de verkoop van een appartement op de eerste verdieping foto’s gebruikte van het appartement gelegen op de tweede verdieping in hetzelfde gebouw. De zittende huurder van het te verkopen appartement weigerde de vastgoedmakelaar toegang tot het appartement om foto’s nemen. De opdrachtgever van de vastgoedmakelaar zou hebben aangegeven dat het ander appartement identiek zou zijn qua indeling. Er werd contact genomen met de bewoner van het ander appartement en er werd om diens akkoord verzocht tot het nemen van foto’s. Uit de klacht, afkomstig van de dochter van de bewoner van het ander appartement, blijkt het om een dementerende man op leeftijd te gaan. Volgens de vastgoedmakelaar zou de aanwezige kinesist en de bewoner toestemming hebben gegeven tot het nemen van de foto’s. De leden van de Uitvoerende Kamer vinden het geenszins aanneembaar dat het tweede appartement identiek aan het appartement uit de opdracht zou zijn, ze menen dit veeleer naïef te moeten noemen. Publiciteit voeren van een aan te bieden pand met foto’s van een ander appartement is misleidend, waardoor de Uitvoerende Kamer concludeerde dat een inbreuk tegen artikel 55 bewezen was. Ook de wijze waarop de foto’s van het ander appartement zijn bekomen - het ontbreken van een geldige en volwaardige toestemming - is evenmin in overeenstemming met wat verwacht wordt van een erkend vastgoedmakelaar. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1992 (D9118)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – antécédents disciplinaires - sursis total – délai d’épreuve - nouvelle sanction disciplinaire - révocation du sursis - manque d’amendement

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4259 (T11010)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij onvoldoende aandacht schonk aan zijn permanente vormingsplicht. Ook moet hij zich verantwoorden voor het niet voldoen aan een eerdere tuchtuitspraak die de aangeklaagde extra vormingsuren als sanctie oplegde. Sanctie: 1 maand schorsing, waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel gedurende 3 jaar. Aan het uitstel wordt de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 15 uren verbonden.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4255 (T13293)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar voerde, in het kader van de verkoop van onroerende goederen, publiciteit op haar website, zonder vermelding van de verplichte gegevens inzake EPC en stedenbouwkundige inlichtingen. Ook werd bij de dossiersamenstelling in het kader van twee verkoopopdrachten nagelaten actuele stedenbouwkundige inlichtingen op te vragen. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van bijkomende opleidingen ten belope van 3 uren specifiek aangaande de samenstelling van het verkoopdossier.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4254 (T13524)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, misleidende publiciteit te hebben gevoerd door te stellen dat deze woning voorzien was van een “bijgebouw met welness” terwijl in werkelijkheid de wellness-toestellen niet mee inbegrepen waren in de verkoop. Het ging over de publiciteit op Facebook, aangeklaagde wijst op het feit dat de Facebook post tevens de link bevatte naar de eigen website waarop alle informatie kon worden vergaard (extra ruimte nu welness, maar tal van andere mogelijkheden). De leden van de U.K. zien in voorliggend dossier een semantische kwestie, maar wijzen er ook op dat aangeklaagde als professioneel haar publiciteit kiest en dat deze niet onderscheiden kan/mag zijn met de algehele informatie. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4251 (T13190)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar werd opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij niet beschikt over een derdenrekening, in het kader van de verhuur van een onroerend goed heeft bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht conform de voorschriften en geprospecteerd heeft op onroerende goederen door op onrechtmatige wijze gebruik te maken van de databank Kadasterfinder. Bovendien liet hij, tijdens een steekproefsgewijs tuchtrechtelijk onderzoek, na zijn medewerking te verschaffen door gevraagde informatie en documenten niet over te maken. Deze gevraagde stukken hadden onder meer betrekking op het beheer van twee verenigingen van mede-eigenaars, waardoor bijvoorbeeld niet kon worden nagegaan dat aangeklaagde over een geschreven syndicusovereenkomst beschikt. Ook besteedde hij onvoldoende aandacht aan zijn permanente vorming. Slechts op de zitting maakte de vastgoedmakelaar twee mappen met informatie over, wat niet van de nodige medewerking getuig Voor de twee panden waarvoor de databank Kadasterfinder werd geconsulteerd werd een verkoopopdracht neergelegd, waardoor deze aanklacht niet weerhouden werd. De aanklacht met betrekking tot het syndicschap werd gedeeltelijk weerhouden, de overige tenlasteleggingen werden volledig weerhouden. Sanctie: 8 maanden schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 8 uren. Bovendien moet de vastgoedmakelaar binnen de maand na de uitspraak een bewijs van het afsluiten van een overeenkomst derdenrekening overmaken.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Financiële verrichtingen
Niet-conforme overeenkomst
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Voorstel geschreven overeenkomst
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: geschreven overeenkomst indien verplicht bij wet
Vastgoedmakelaar: Transparantie derdenrekening
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4250 (T13446)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben geprospecteerd op verschillende panden door het op onrechtmatige wijze gebruik van de toepassing ‘Kadasterfinder’. Hij beschikte voor deze onroerende goederen immers niet over bemiddelingsopdrachten. Aangeklaagde stelt dat dit gebeurde op het moment dat hij in een commerciële functie werkzaam was bij een projectontwikkelaar, en dat dit onder druk van zijn opdrachtgever gebeurde. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat aangeklaagde als erkend vastgoedmakelaar behoort te weten dat het gebruik van de tool Kadasterfinder niet mag worden misbruikt. De vermeende ‘dwang’ die aangeklaagde zou hebben ervaren, kan niet worden aanvaard. De inbreuken worden dan ook weerhouden. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren specifiek aangaande deontologie en privacy.

Type de plainte

Eer en waardigheid

Articles

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1978 (D8231)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – garanties locatives versées sur le compte bancaire professionnel - non supervision de l’agence – prête-nom – antécédents disciplinaires - déficit de formation professionnelle

Articles

Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1977 (D9002)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – propos inappropriés, déplacés et médisants et – harcèlement et intimidation - mauvaise utilisation du compte de tiers - prélèvements non justifiés ni autorisés - publicités sans PEB – contrats non conformes - absence de mention du lieu exact de signature de la convention – utilisation de l’outil « cadastrefinder » à des fins de prospection

Articles

Compte de tiers
Consultation des bases de données
Probité et dignité - Respect de la loi
Quittance des fonds reçus
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4237 (T13369)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een woning, een ereloon hebben gefactureerd, en deze hebben afgehouden van een door de koper betaalde waarborg. Ook wordt een tekort op de verplichte permanente vormingsuren vastgesteld. De Uitvoerende Kamer weerhoudt beide tenlasteleggingen. Aangezien derdengelden zijn aangewend ten eigen behoeve is het duidelijk dat de vastgoedmakelaar fel uit de bocht gegaan is. Sanctie: 1 maand schorsing, waarvan 1 week effectief en 3 weken met uitstel gedurende 3 jaar.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen
Eer en waardigheid
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4233 (T13056)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus wordt verweten na stopzetting van de syndicusopdracht in een mede-eigendom nog diverse facturen te hebben overgemaakt, met betrekking op het afgesloten boekjaar. De leden van de Uitvoerende Kamer erkennen dat er te laat werd gefactureerd, waardoor er geen sprake kan zijn van een correcte afrekening. Sanctie: een berisping.

Type de plainte

Syndicus - financieel beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4230 (T13317)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenvermenging door in een mede-eigendom, waarvan hij via zijn vennootschap ook bouwheer is, en waarbinnen hij mede-eigenaar is, hebben nagelaten conform de basisakte een bijzondere mandataris te laten aanstellen om tot oplevering van de gemeenschappelijke delen over te gaan en in de plaats zelf vanuit zijn vastgoedkantoor een brief naar alle mede-eigenaars te hebben verzonden met de vraag om via brief akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De leden van de Uitvoerende Kamer erkennen het schuldinzicht van de aangeklaagde en leggen een waarschuwing als sanctie op.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermijden belangenconflicten
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4226 (T12919)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in verschillende dossiers hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten, hebben nagelaten op correcte wijze de verplichte vermeldingen inzake stedenbouwkundige inlichtingen en EPC te vermelden en op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder. Aangeklaagde beschikt niet over een derdenrekening, en besteedde onvoldoende aandacht aan de verplichtingen inzake permanente vorming. De leden van de Uitvoerende Kamer achten deze inbreuken bewezen. Sanctie: 1 maand schorsing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Derdenrekening
Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision