Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 495

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4359 (T13543)

Résumé

De Uitvoerende Kamer beveelt unaniem dat de publicatie van het dispositief van deze uitspraak op de website van het BIV wordt geplaatst.

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Geschorst bij wederinschrijving

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4298 (T12264)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden aangezien hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer waarbij hem de sanctie van 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar werd opgelegd met daaraan verbonden de voorwaarde tot het volgen van 54 uur vorming. Sanctie: 1 maand effectieve schorsing.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4297 (T12744)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar wordt verweten, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, 15000 EUR cash in het zwart van de koper te hebben ontvangen. Dit blijkt uit de print van sms verkeer tussen de koper en de stagiair waarvoor de aangeklaagde als stagemeester optrad, en uit de getuigenverklaring onder eed van de voornoemde stagiair. De getuige laat verstaan dat het bodformulier en de belofte die werd ondertekend verschilden in prijs. Het verschil van 15000 EUR werd in een enveloppe aan de vastgoedmakelaar overhandigd. Deze werd overgemaakt aan de verkopers, de commissie van de aangeklaagde werd van de enveloppe afgehouden en geïnd. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een dergelijke handelingswijze duidelijk in strijd is met de antiwitwaswetgeving en artikel 1 en 34 van de BIV-plichtenleer. De aangeklaagde vastgoedmakelaar krijgt een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Kwijting ontvangen gelden
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4295 (T13272)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten. Ondanks uitdrukkelijke vraag vanwege de Uitvoerende Kamer laat hij na een kopie van een bemiddelingsovereenkomst over te maken. De leden moeten stellen dat bij gebreke aan een geschreven opdracht de onduidelijkheden omtrent de grenzen van de opdracht integraal toe te rekenen zijn aan aangeklaagde. Ook zou hij zelf hebben beslist tot vrijgave van de huurwaarborg aan de huurder, en dit zonder akkoord van de verhuurder. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan zijn verplichtingen inzake permanente vorming. Sanctie: 6 weken schorsing, waarvan 2 weken effectief en 4 weken met uitstel gedurende 5 jaar. Het uitstel is afhankelijk van het volgen van opleidingen ten belope van 21 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Niet-conforme overeenkomst

Articles

Betaling aan derden met akkoord opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Onmiddellijke overdracht gelden derden
Voorstel geschreven overeenkomst
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 2009 (D8936)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire - courtier – maître de stage -– déficit de formation professionnelle

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 2008 (D9433)

Résumé

Agent immobilier - syndic –– inertie – ACP - absence de collaboration avec l’Institut – travaux non-réalisés – détournements de fonds – faux en écriture – non-collaboration avec l’Institut – fausses déclarations – interdiction temporaire d’exercer – administrateur provisoire

Articles

Compte de tiers
Compte distinct pour chaque ACP
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Respect des dispositions du Code civil
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 2007 (D9280)

Résumé

Agent immobilier - syndic –– inertie - absence de collaboration avec l’Institut - antécédents disciplinaires

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1993 (D9113)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers - collaboration avec des tiers non agréés IPI – détention de parts sociales - présomption irréfragable d’être indépendant - publicités sans PEB - déficit de formation professionnelle

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1996 (D8369)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – antécédents disciplinaires - sursis partiel probatoire –non-respect des conditions probatoires

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1992 (D9118)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – antécédents disciplinaires - sursis total – délai d’épreuve - nouvelle sanction disciplinaire - révocation du sursis - manque d’amendement

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4259 (T11010)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij onvoldoende aandacht schonk aan zijn permanente vormingsplicht. Ook moet hij zich verantwoorden voor het niet voldoen aan een eerdere tuchtuitspraak die de aangeklaagde extra vormingsuren als sanctie oplegde. Sanctie: 1 maand schorsing, waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel gedurende 3 jaar. Aan het uitstel wordt de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 15 uren verbonden.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4255 (T13293)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar voerde, in het kader van de verkoop van onroerende goederen, publiciteit op haar website, zonder vermelding van de verplichte gegevens inzake EPC en stedenbouwkundige inlichtingen. Ook werd bij de dossiersamenstelling in het kader van twee verkoopopdrachten nagelaten actuele stedenbouwkundige inlichtingen op te vragen. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van bijkomende opleidingen ten belope van 3 uren specifiek aangaande de samenstelling van het verkoopdossier.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4254 (T13524)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, misleidende publiciteit te hebben gevoerd door te stellen dat deze woning voorzien was van een “bijgebouw met welness” terwijl in werkelijkheid de wellness-toestellen niet mee inbegrepen waren in de verkoop. Het ging over de publiciteit op Facebook, aangeklaagde wijst op het feit dat de Facebook post tevens de link bevatte naar de eigen website waarop alle informatie kon worden vergaard (extra ruimte nu welness, maar tal van andere mogelijkheden). De leden van de U.K. zien in voorliggend dossier een semantische kwestie, maar wijzen er ook op dat aangeklaagde als professioneel haar publiciteit kiest en dat deze niet onderscheiden kan/mag zijn met de algehele informatie. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4251 (T13190)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar werd opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij niet beschikt over een derdenrekening, in het kader van de verhuur van een onroerend goed heeft bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht conform de voorschriften en geprospecteerd heeft op onroerende goederen door op onrechtmatige wijze gebruik te maken van de databank Kadasterfinder. Bovendien liet hij, tijdens een steekproefsgewijs tuchtrechtelijk onderzoek, na zijn medewerking te verschaffen door gevraagde informatie en documenten niet over te maken. Deze gevraagde stukken hadden onder meer betrekking op het beheer van twee verenigingen van mede-eigenaars, waardoor bijvoorbeeld niet kon worden nagegaan dat aangeklaagde over een geschreven syndicusovereenkomst beschikt. Ook besteedde hij onvoldoende aandacht aan zijn permanente vorming. Slechts op de zitting maakte de vastgoedmakelaar twee mappen met informatie over, wat niet van de nodige medewerking getuig Voor de twee panden waarvoor de databank Kadasterfinder werd geconsulteerd werd een verkoopopdracht neergelegd, waardoor deze aanklacht niet weerhouden werd. De aanklacht met betrekking tot het syndicschap werd gedeeltelijk weerhouden, de overige tenlasteleggingen werden volledig weerhouden. Sanctie: 8 maanden schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 8 uren. Bovendien moet de vastgoedmakelaar binnen de maand na de uitspraak een bewijs van het afsluiten van een overeenkomst derdenrekening overmaken.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Financiële verrichtingen
Niet-conforme overeenkomst
Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Voorstel geschreven overeenkomst
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Syndicus: geschreven overeenkomst indien verplicht bij wet
Vastgoedmakelaar: Transparantie derdenrekening
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4250 (T13446)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben geprospecteerd op verschillende panden door het op onrechtmatige wijze gebruik van de toepassing ‘Kadasterfinder’. Hij beschikte voor deze onroerende goederen immers niet over bemiddelingsopdrachten. Aangeklaagde stelt dat dit gebeurde op het moment dat hij in een commerciële functie werkzaam was bij een projectontwikkelaar, en dat dit onder druk van zijn opdrachtgever gebeurde. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat aangeklaagde als erkend vastgoedmakelaar behoort te weten dat het gebruik van de tool Kadasterfinder niet mag worden misbruikt. De vermeende ‘dwang’ die aangeklaagde zou hebben ervaren, kan niet worden aanvaard. De inbreuken worden dan ook weerhouden. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren specifiek aangaande deontologie en privacy.

Type de plainte

Eer en waardigheid

Articles

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision