Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 506

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1855 (D8543)

Résumé

Cotisations – formation permanente – non-respect d’une condition probatoire d’une suspension disciplinaire – absence de diligence - violation de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007, des articles 1, 37 et 44 du Code de Déontologie et de l’article 19 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier.

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction
Cotisation IPI

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3918 (T11983)

Résumé

Een vastgoedmakelaar-syndicus moest zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij onduidelijk was in de hoedanigheid waarin hij tussenkwam op de Algemene Vergadering. Hierdoor had hij diverse belangenconflicten gecreëerd...

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Articles

Vorming stagiair
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1851 (D8165)

Résumé

Agent immobilier syndic – Honoraires complémentaires sans contrat – méconnaissance des règles légales - formation permanente - manquement aux devoirs de dignité, de probité et de formation et violation des articles 1, 37, 76 et 78 du Code de déontologie

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Obligation de formation
Probité et dignité

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3901 (T11974)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-eigenaars hebben toegelaten dat een medezaakvoerster van het syndicuskantoor tijdens de Algemene Vergadering aanwezig was en enerzijds de rol van secretaris van de Algemene Vergadering op zich nam en anderzijds via volmacht namens enkele mede-eigenaars aanwezig was en meestemde omtrent diverse punten die het syndicuskantoor aanbelangen, wat een belangenconflict inhoudt. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermijden belangenconflicten
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3882 (T11589)

Résumé

Drie aangeklaagde vastgoedmakelaars wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed naar aanleiding van de beëindiging van de opdracht een aangetekend een lijst van meer dan 540 namen naar de opdrachtgever hebben verzonden ondanks dat aan de in deze lijst vermelde personen geen precieze en individuele informatie werd verschaft. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3870 (T11917)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen aangezien hij, in het kader van de verhuur van een onroerend goed, de huurders meer dan de helft van de kosten voor de plaatsbeschrijving te hebben aangerekend, door de verhuurder een korting op de kosten voor de plaatsbeschrijving toe te kennen, wat op een omzeiling van artikel 9 §1 van het Vlaams Woninghuurdecreet neerkomt. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Vrijspraak

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3867 (T11797)

Résumé

Een vastgoedmakelaar wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij in het kader van de verhuur een onroerend goed nagelaten zou hebben correcte informatie mee te delen in de publiciteit. De leden van de U.K. menen echter dat gelet op de huurovereenkomst, de regeling door partijen, in huidig dossier het voordeel van de twijfel mag worden gegund aan aangeklaagde, en hij bekomt dan ook de vrijspraak.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3864 (T11060)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te weinig aandacht te hebben besteed aan zijn permanente vorming en op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 56 uren.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Consultatie databanken
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1823 (D7859)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – non-paiement cotisation IPI - frais de rappel – frais d’huissier – défaut de formation – violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018) et les articles 1, 37 et 44 du Code de Déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1816 (D8068)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – absence de compte de tiers – utilisation d’argent liquide – non supervision d’agence – honoraires hors TVA – honoraires par différence - conventions non conformes – absence de PEB – absence de collaboration avec l’IPI - devoirs de probité, de diligence, d’information, de loyauté, de délicatesse, de dignité et déférence à l’égard de l’Institut – violation des articles 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 28, 29, 44 et 65 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018), des articles 1, 3, 4, 8, 12, 20, 21, 29, 30, 44, 45 et 65 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 2 de l’A.R. du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers et de l’article VI.4. du Livre VI du Code de droit économique.

Type de plainte

Transactions financières
Contrat non conforme
Supervision bureau & personnel
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Articles

Clause de surplus
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Projet écrit de convention
Qualité d’agent immobilier dans les publicités
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1803 (D8187)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – non exécution du contrat de courtage – absence de publicité – conflit d’intérêt – défaut de formation – défaut de loyauté envers son client – violation des articles 1, 8, 46, 47 et 67 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018), de l’article 36 de l’ancien Code de déontologie et de l’article 2,10° de l’arrêté royal du 12/01/2007 relatif à l’usage de certaines clauses dans les contrats d’intermédiaire d’agents immobiliers.

Type de plainte

Obligation de formation

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Estimations sincères
Interdiction des conflits d’intérêt
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
réserves sur le prix de vente
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3841 (T11458)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou in het kader van de verhuur van een onroerend goed nagelaten hebben een voorschot van 500 EUR onverwijld terug over te maken na afspringen van de huur, en dit onder het mom dat deze als schadevergoeding wegens niet doorgaan van de huur toekomt, terwijl uit niets blijkt dat er een overeenkomst was gesloten waarin was opgenomen dat voormeld voorschot van 500 EUR als schadevergoeding zou toekomen indien de verhuring van dit onroerend goed door een eigen beslissing niet zou plaatsvinden. Aangeklaagde kreeg een berisping en het volgen van bijkomende opleidingen opgelegd.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Eer en waardigheid

Articles

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Ereloon
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3840 (T11774)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou na de totstandkoming van de koop van een onroerend goed hebben nagelaten tijdig een ontwerpcompromis over te maken aan de kopers teneinde hen in staat te stellen dit voor te leggen aan de bancaire instelling met het oog op het bekomen van een lening, in de wetenschap dat het bekomen van een lening een essentiële voorwaarde van de koop uitmaakte, en op deze wijze de afwikkeling van de verkoop te hebben bemoeilijkt. Sanctie: waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3838 (T11691)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij, nadat de koop van een onroerend goed was gesloten, dit op vraag van de opdrachtgevers verder te koop werd aangeboden. Met als gevolg dat er een optie aan andere kandidaat-kopers werd verleend. De leden van de U.K. stellen dat enige formele ontbinding van de koop compleet ontbreekt. Sanctie: een berisping, met als bijkomende sanctie het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren specifiek aangaande verkoop/verbintenissenrecht.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Wettelijkheid opdracht
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1835 (D8396)

Résumé

Agent immobilier syndic – détournements de fonds – enrichissement personnel – nombreuses carences professionnelles – honoraires hors TVA - mentions légales -
Absence des devoirs d’information, de probité, de dignité, de diligence, de délicatesse, de sincérité, de confraternité et violation des articles 1, 20, 37, 68, 69, 78, 81, 84 et 86 du Code de déontologie, articles VI.2 du livre VI du Code de droit économique et 1129 du Code civil

Type de plainte

Probité et dignité

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens : opérations bancaires sur comptes uniquement par transferts et justifiables
Décomptes clairs et détaillés
Conservation des pièces justificatives pendant 10 ans
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Neutralité dans les conflits
Régisseur: contrat écrit si obligation légale
Consulter la décision