Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 502

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4401 (T14024)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus moet zich voor de Uitvoerende Kamer verantwoorden aangezien hij in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-eigenaars nagelaten zou hebben medewerking te verlenen aan de rekeningcommissaris bij de uitoefening van diens controletaak, een ontoereikend technisch beheer te hebben gevoerd, de mede-eigenaars niet op de hoogte hebben gehouden van de totaalrenovatie van het terras, en zijn gegevens niet hebben gepubliceerd in het gebouw. Aangeklaagde reageert niet op de briefwisseling van de rechtskundig assessor, en verschijnt ook niet op de zitting. Er zijn aldus geen gegevens in het dossier voorhanden de aanklachten tegenspreken, de U.K. legt de aangeklaagde 1 maand effectieve schorsing als sanctie op.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Syndicus: Controle door Raad van Mede-Eigendom / Com v.d. Rekeningen
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4399 (T10379)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar tekende verzet aan tegen eerder verstekbeslissing. Tijdens de zitting verschijnt aangeklaagde opnieuw niet, noch wordt hij vertegenwoordigd. De leden van de Uitvoerende Kamer verklaren het verzet aldus ontvankelijk en bevestigen de eerdere beslissing.

Type de plainte

Niet-naleving tuchtsanctie
Vormingsverplichting
Niet-naleving tuchtsanctie

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4378 (T12783)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten geen gevolg te hebben gegeven aan een eerdere tuchtuitspraak waarbij hem de sanctie van 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar werd opgelegd met daaraan gekoppeld de voorwaarde tot het volgen van 18 uren vorming. Aangeklaagde heeft de opgelegde maatregel niet uitgevoerd, waardoor de schorsing van 1 maand effectief wordt.

Type de plainte

Niet-naleving tuchtsanctie
Medewerking tuchtonderzoek
Vormingsverplichting

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4359 (T13543)

Résumé

De Uitvoerende Kamer beveelt unaniem dat de publicatie van het dispositief van deze uitspraak op de website van het BIV wordt geplaatst.

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Geschorst bij wederinschrijving

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4358 (T13656)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht die voldoet aan de vereisten van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Ook zou hij hebben nagelaten een schadevergoeding van 6000 EUR te betalen, als gevolg van een vonnis van de burgerlijke rechtbank. Aangeklaagde reageert niet op de briefwisseling van de Uitvoerende Kamer, en verschijnt ook niet ter zitting. Hij heeft zich op het moment van de zitting weggelaten bij het Instituut. De inbreuken op de deontologie worden door de leden van de Uitvoerende Kamer als bewezen geacht, en ze leggen aangeklaagde 1 maand schorsing als sanctie op die zal gelden vanaf de wederingschrijving.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Financiële verrichtingen

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Onmiddellijke overdracht gelden derden
Voorstel geschreven overeenkomst
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4346 (T13682)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar liet na, na afloop van de opdracht tot bemiddeling in de verkoop van een woning zijn affiches van het pand te verwijderen. Hij zou meerdere malen en middels diverse communicatiemiddelen zijn verzocht tot verwijdering van de affiches, wat hij pas na 4 maanden deed. Volgend op de klacht werd aangeklaagde door de rechtskundig assessor aangeschreven. Hierop kwam geen reactie. Ook verscheen aangeklaagde niet op de zitting. Sanctie: een berisping. Hierdoor komt een eerder verleend uitstel van een opgelegde maatregel (1 week effectieve schorsing) in een eerdere tuchtuitspraak te vervallen, en wordt deze sanctie effectief.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4318 (T13672)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou de eigenaar van een woning hebben lastiggevallen met het oog op het bekomen van een bemiddelingsopdracht voor de verkoop. Aangeklaagde zocht contact via mail, voortgaand op de online advertentie met de vermelding ‘geen immo gewenst’ door de klaagster. De klaagster heeft hierop niet gereageerd. Evenmin heeft de klaagster gereageerd op de poging tot telefonische contactname. Aangeklaagde heeft zich daarop ter plaatse voorgesteld en heeft, na uitdrukkelijk verzoek het pand te verlaten, alsnog gegevens en een brochure achtergelaten. De leden van de UK erkennen dat opdringerigheid een subjectief gegeven is, maar stellen dat in casu de inbreuk tegen artikel 11 van de plichtenleer bewezen is. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Aandringen tot het bekomen van een opdracht
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4315 (T13683)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, publiciteit te hebben gevoerd met de foutieve vermelding dat voormeld onroerend goed werd aangeboden met een exclusief genotsrecht op een autostaanplaats. Ook zou hij in twee dossiers hebben nagelaten na het einde van de huur een huurwaarborg tijdig terug te storten op de rekening van de huurder. Bovendien zou hij zich in een verhuurdossier schuldig hebben gemaakt aan discriminatie op basis van aard van het inkomen. Deze inbreuken tegen de deontologie worden door de leden van de U.K. als bewezen geacht. Sanctie: 6 weken schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 8 uren, specifiek aangaande discriminatie en de bemiddelingsovereenkomsten.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen
Onderzoeks- & informatieplicht
Discriminatie
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Vastgoedmakelaar: verplichting geschreven overeenkomst / naleving WER
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Geschorst bij wederinschrijving

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4298 (T12264)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden aangezien hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere beslissing van de Uitvoerende Kamer waarbij hem de sanctie van 1 maand schorsing met uitstel gedurende 1 jaar werd opgelegd met daaraan verbonden de voorwaarde tot het volgen van 54 uur vorming. Sanctie: 1 maand effectieve schorsing.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4297 (T12744)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar wordt verweten, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, 15000 EUR cash in het zwart van de koper te hebben ontvangen. Dit blijkt uit de print van sms verkeer tussen de koper en de stagiair waarvoor de aangeklaagde als stagemeester optrad, en uit de getuigenverklaring onder eed van de voornoemde stagiair. De getuige laat verstaan dat het bodformulier en de belofte die werd ondertekend verschilden in prijs. Het verschil van 15000 EUR werd in een enveloppe aan de vastgoedmakelaar overhandigd. Deze werd overgemaakt aan de verkopers, de commissie van de aangeklaagde werd van de enveloppe afgehouden en geïnd. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een dergelijke handelingswijze duidelijk in strijd is met de antiwitwaswetgeving en artikel 1 en 34 van de BIV-plichtenleer. De aangeklaagde vastgoedmakelaar krijgt een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Financiële verrichtingen

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Kwijting ontvangen gelden
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4295 (T13272)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten. Ondanks uitdrukkelijke vraag vanwege de Uitvoerende Kamer laat hij na een kopie van een bemiddelingsovereenkomst over te maken. De leden moeten stellen dat bij gebreke aan een geschreven opdracht de onduidelijkheden omtrent de grenzen van de opdracht integraal toe te rekenen zijn aan aangeklaagde. Ook zou hij zelf hebben beslist tot vrijgave van de huurwaarborg aan de huurder, en dit zonder akkoord van de verhuurder. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan zijn verplichtingen inzake permanente vorming. Sanctie: 6 weken schorsing, waarvan 2 weken effectief en 4 weken met uitstel gedurende 5 jaar. Het uitstel is afhankelijk van het volgen van opleidingen ten belope van 21 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Niet-conforme overeenkomst

Articles

Betaling aan derden met akkoord opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Onmiddellijke overdracht gelden derden
Voorstel geschreven overeenkomst
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 2009 (D8936)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire - courtier – maître de stage -– déficit de formation professionnelle

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 2008 (D9433)

Résumé

Agent immobilier - syndic –– inertie – ACP - absence de collaboration avec l’Institut – travaux non-réalisés – détournements de fonds – faux en écriture – non-collaboration avec l’Institut – fausses déclarations – interdiction temporaire d’exercer – administrateur provisoire

Articles

Compte de tiers
Compte distinct pour chaque ACP
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Respect des dispositions du Code civil
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 2007 (D9280)

Résumé

Agent immobilier - syndic –– inertie - absence de collaboration avec l’Institut - antécédents disciplinaires

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1993 (D9113)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers - collaboration avec des tiers non agréés IPI – détention de parts sociales - présomption irréfragable d’être indépendant - publicités sans PEB - déficit de formation professionnelle

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision