Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Voici une sélection des décisions disciplinaires les plus intéressantes prises par les chambres disciplinaires de l’IPI. Sauf indication contraire, toutes les décisions ci-dessous ont force de chose jugée, ce qui signifie qu’il s’agit de « décisions finales ». Aucun recours ne peut donc plus être intenté contre ces décisions, sauf mention contraire.

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  13 février 2018
  Kamer van Beroep
  1201 (T8928)
  Résumé: 

  Gebrekkige administratief en financieel beheer te hebben gevoerd als syndicus door:
  - nalaten de jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren,
  - nalaten een rechtmatig verzoek tot het houden van een bijzondere Algemene Vergadering te organiseren,
  - zonder verantwoordingsstuk sommen van de rekening van de VME overschrijven op de eigen rekening of op de rekening van andere VME’s,
  - nalaten een correcte overdracht aan een opvolgende syndicus te faciliteren, en
  - toe-eigenen van commissielonen nadat het syndicus mandaat werd beëindigd.

  Nalaten te antwoorden op brieven van het BIV.
  Niet respecteren van de verplichting tot het volgen van permanente vorming.

  Type de plainte: 
  Syndic - gestion administr.
  Syndic - gestion financière
  Obligation de formation
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Aanvaard titularis
  14 février 2017
  Kamer van Beroep
  11136 (T3859)
  Résumé: 

  Naamslening – gebruik van niet conforme documenten – gebruik van niet conforme bemiddelingsopdrachten - onvoldoende controle en/of continu toezicht te hebben georganiseerd - Inbreuk op de artikelen 1, 3, 4, 8, 20 en 22 van de plichtenleer van het BIV, alsook inbreuk op het KB van 12 januari 2007

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  23 juin 2016
  Kamer van Beroep
  1077 (T7759)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar-syndicus wordt verweten een gebrekkig administratief beheer te houden in verschillende residenties. Ook zou hij nagelaten hebben zijn kantoor persoonlijk en daadwerkelijk op een degelijke wijze te organiseren door een blinde overnamepolitiek te voeren. Aangezien de aangeklaagde de kans en het voornemen om alles te regulariseren niet aangrijpt, en gezien zijn tuchtrechtelijk verleden, oordeelt de Uitvoerende Kamer dat de schrapping de enig mogelijke sanctie is.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
  Syndic - gestion administr.
  Articles: 
  /
  /
  /
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  11 juin 2015
  Kamer van Beroep
  1009 (T7113)
  Résumé: 

  De vastgoedmakelaar zou na de beëindiging van zijn opdracht een lijst van bijna 900 namen naar de opdrachtgever hebben verzonden, ondanks dat aan de in deze lijst vermelde personen geen precieze en individuele informatie werd verschaft. In eerste aanleg achtte de Uitvoerende Kamer de tenlastelegging bewezen, de vastgoedmakelaar kreeg een waarschuwing als sanctie. De vastgoedmakelaar tekende tegen deze uitspraak beroep aan bij de Kamer van Beroep.

  De Kamer van Beroep ging eerst over de vraag of de verkoper al dan niet een consument was, wat zou bepalen of de consumentenbeschermende regelgeving van toepassing was. Nadat de Kamer bevestigde dat de consumentenbeschermende regelgeving wel degelijk van toepassing was, betrof de tweede betwisting de “precieze en individuele informatie” zoals vermeld in artikel 2, 7° van het KB van 12 januari 2007. Aangezien de wetgever, zoals hierboven aangehaald, niet specifieerde wat juist onder “precieze en individuele informatie” moet worden verstaan oordeelde de Kamer dat het dan noodzakelijk is om geval per geval te beoordelen of deze werd verstrekt. Wel duidde de Kamer dat het uitsturen van een bericht via ‘massamail’ - aan alle personen die ooit een zoekformulier hebben ingevuld met algemene criteria waaraan een pand moet voldoen - niet beantwoordt aan de vereiste. In casu faalde de vastgoedmakelaar aan te tonen dat de personen op de lijst concrete interesse hadden. Hij werd dan ook veroordeeld tot een waarschuwing.

  Type de plainte: 
  Courtage vente
  Probité et dignité
  Articles: 
  /
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  19 juillet 2011
  Kamer van Beroep
  685 (T3897)
  Résumé: 

  Oneerlijke mededinging – belangenneming – niet gedragen naar eer en waardigheid
  Inbreuk op de artikelen 3 en 23 van de plichtenleer van het BIV en op artikel 245 van het Strafwetboek.

  Type de plainte: 
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Berisping
  19 juillet 2011
  Kamer van Beroep
  686 (T5008)
  Résumé: 

  Niet beschikken over een bemiddelingsopdracht – niet informeren over de stand van zaken van het dossier – incorrecte afhandeling huur – miskennen keuzerecht opdrachtgever.
  Inbreuk op de artikelen 1, 8, 17, 18, 49, 50 ,58 en 60 van de plichtenleer van het BIV;
  op artikel 2 van het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars en artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Contrat non conforme
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  19 juillet 2011
  Kamer van Beroep
  687 (T3553)
  Résumé: 

  Gebrekkige verificatie/meldingsplicht – onrechtmatig innen van gelden - achterhouden gelden – gebruik incorrecte en onvolledige documenten -Inbreuk op de artikelen 1, 10, 12, 13, 20, 28 , en 29 van de plichtenleer van het BIV.

  Type de plainte: 
  Devoir de recherche et d'info
  Transactions financières
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  21 juin 2011
  Kamer van Beroep
  679 (T4507)
  Résumé: 

  Niet beschikken over een financiële borgstelling - Inbreuk op artikel 1, 5, 32 van de plichtenleer van het BIV en op hoofdstuk 7, Afdeling 4 alsook artikel 94/3 van de WHPC.

  Type de plainte: 
  Transactions financières
  Confraternité
  Probité et dignité
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  21 juin 2011
  Kamer van Beroep
  681 (T3268)
  Résumé: 

  Niet betalen ledenbijdrage - Inbreuk op artikel 1 van de plichtenleer van het BIV schrapping.

  Type de plainte: 
  Cotisation IPI
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schorsing
  05 avril 2011
  Kamer van Beroep
  662 (T3270)
  Résumé: 

  Niet betalen lidmaatschapsbijdragen – gebrek aan respect en ontzag.

  Type de plainte: 
  Cotisation IPI
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Waarschuwing
  17 mars 2011
  Kamer van Beroep
  654 (T3314)
  Résumé: 

  Inbreuk op de antiracismewet en de antidiscriminatiewet - weigeren een huurcontract af te sluiten.

  Type de plainte: 
  Courtage location
  Discrimination
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Aanvaard titularis
  23 février 2011
  Kamer van Beroep
  646 (T4952)
  Résumé: 

  Aanvraag tot eerherstel

 • Date Chambre Décision (dossier)
  Vrijspraak
  23 février 2011
  Kamer van Beroep
  650 (T4828)
  Résumé: 

  Niet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling – gebrek aan respect en ontzag.

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
  Assurance & cautionnement
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  11 janvier 2011
  Kamer van Beroep
  643 (T4004)
  Résumé: 

  Gebrek aan respect en ontzag - Inbreuk op de artikelen 1 en 44 van de plichtenleer van het BIV

  Type de plainte: 
  Collaboration à l'instruction
 • Date Chambre Décision (dossier)
  Schrapping
  17 novembre 2010
  Kamer van Beroep
  633 (T3881)
  Résumé: 

  Samenwerken met niet-erkende derden

  Type de plainte: 
  Collaboration avec illégaux

Pages