Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 456

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3422 (T9167)

Résumé

Aangeklaagde bleek in verschillende dossiers voor verkoop van onroerende goederen publiciteit te hebben gevoerd zonder de noodzakelijke informatie inzake de stedenbouwkundige inlichtingen op correcte wijze te vermelden. De vermelding ‘nog niet aangevraagd’ werd gebruikt voor elementen die verplicht op te nemen dienen te worden.

Bovendien zou de aangeklaagde een samenwerkingsverband hebben georganiseerd met derden met het oog op de uitoefening van gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, zonder dat deze derden toelating hadden om deze activiteit uit te oefenen.

De toelichting door aangeklaagde op elk van de hem ten laste gelegde feiten schoot tekort, of werd niet concreet/bewijskrachtig weerlegd. Hij kreeg door de Uitvoerende Kamer een schorsing van 6 maanden van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie opgelegd.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Samenwerking met niet-erkenden
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3421 (T9710)

Résumé

Een vastgoedmakelaar moet voor de Uitvoerende Kamer verschijnen wegens het schenden van de discretieplicht. Naar aanleiding van het door de opdrachtgeefster vroegtijdig willen stopzetten van de opdracht werd door de aangeklaagde vastgoedmakelaar een mail verzonden naar de opdrachtgeefster. Haar ex-echtgenoot, diens raadsman en de notaris die de scheiding van de opdrachtgevers regelde werden in kopie geplaatst. In de mail werd verwezen naar de verhuisplannen van de opdrachtgeefster naar het buitenland, wat de opdracht bemoeilijkt zou hebben. Deze informatie werd haar echter vertrouwelijk meegedeeld, daar de verstandhouding met de ex-echtgenoot niet optimaal was. De leden van de Uitvoerende Kamer oordeelden dat de schending van de discretieplicht bewezen was. Dat de ex-echtgenoot nader en met details die de opdracht te buiten gaan, middels eigen inzichten/commentaar van aangeklaagde werd ingelicht is namelijk foutief en valt buiten de opdracht van aangeklaagde. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren, specifiek aangaande privacy/deontologie.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Kwijting ontvangen gelden
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3418 (T10024)

Résumé

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van diverse dossiers gelden die op haar derdenrekening stonden hebben aangewend voor eigen doeleinden. Op de zitting betwist de raadsman de feiten niet, aangeklaagde ging failliet en had het financieel moeilijk.

De leden van de Uitvoerende Kamer erkennen dat het aanwenden van andermans gelden een heel laakbaar gegeven is, wat invloed heeft op de gehele beroepsgroep. Aangeklaagde wordt geschrapt van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Type de plainte

Financiële verrichtingen

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1626 (D6972)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire – maître de stage – manque de supervision – garanties locatives non restituées – documents disparus – honoraires détournés par la stagiaire – mauvaise utilisation du compte de tiers – violation des articles 1, 3, 4, 28, 29, 30 et 67 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27/09/2006, remplacé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018 (M.B. 31/10/2018)

Type de plainte

Courtage location
Transactions financières
Stage
Supervision bureau & personnel

Articles

Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1634 (D7091)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire – utilisation d’un autre numéro IPI – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non collaboration à l’instruction disciplinaire – antécédents disciplinaires – violation des articles 1, 4, 22, 23 et 44 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006.

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente
Collaboration avec illégaux
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3407 (T9619)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar kan voor een periode van drie jaar geen bewijsstukken van permanente vorming voorleggen. Ter zitting haalt de raadsman van de aangeklaagde gezondheidsproblemen van een familielid als reden voor het niet volgen van vorming aan. Het belang van de permanente vorming wordt niet ontkend. De leden van de Uitvoerende Kammer tillen zwaar aan het ontbreken van bewijzen van permanente vorming, wat een noodzaak is ter garantie dat elke erkende vastgoedmakelaar over de meest actuele kennis beschikt. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 40 uren als sanctie.

Type de plainte

Vormingsverplichting

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Geschorst bij wederinschrijving

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3404 (T9991)

Résumé

Aangeklaagde zou een eerder opgelegde sanctie van twee maanden schorsing niet hebben nageleefd, hetgeen blijkt uit het inspectieverslag van de Dienst Depistage van het Beroepsinstituut Van Vastgoedmakelaars. De leden van de Uitvoerende Kamer achten de feiten bewezen, en leggen aangeklaagde 6 maanden schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars op als sanctie. Aangezien de aangeklaagde ondertussen de weglating van de lijst van erkende vastgoedmakelaars aanvroeg treedt de sanctie in werking bij een eventuele wederinschrijving.

Type de plainte

Niet-naleving tuchtsanctie

Articles

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1603 (D6971)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire – garanties locatives perçues sur le compte privé – fausses informations données aux consommateurs – détournements – dénigrement d’un confrère – absence de collaboration avec l’Institut – manquements aux articles 1, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 44 et 67 du Code de déontologie de 2006 et à la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

Type de plainte

Courtage location
Transactions financières
Collaboration à l'instruction

Articles

Perception des honoraires sur les fonds définitivement acquis
Cautionnement
collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1601 (D6375)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire – recours en opposition – vente – pas de contrat écrit avec un des vendeurs – rétention d’acompte – absence de collaboration avec l’Institut – manquements aux articles 1, 17, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 44 et 67 du Code de déontologie de 2006

Type de plainte

Contrat non conforme
Collaboration à l'instruction

Articles

Perception des honoraires sur les fonds définitivement acquis
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
honoraires
Interdiction d’exercer sans mission
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1632 (D7114)

Résumé

Syndic – inertie – manque de diligence – non-convocation d’assemblée générale dans les délais – pas de contrat en cours – déficit de formation professionnelle – antécédents disciplinaires – violation des articles 1, 8, 14, 17, 20, 23, 27, 36, et 78 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006)

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Contrat non conforme
Obligation de formation

Articles

confraternité
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Interdiction d’exercer sans mission
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Projet écrit de convention
Respect des dispositions du Code civil
Sécurité des biens – bon père de famille
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1630 (D7181)

Résumé

Syndic – mandat sans contrat – inertie - comptabilité non conforme – non-convocation d’AG – non-transmission des documents de l’ACP à votre successeur dans le délai légal de 30 jours – non-collaboration à l’instruction disciplinaire – défaut de formation – violation des articles 1, 8, 12, 15, 16, 17, 27, 36, 44, 70, 71, 78 et 80 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006.

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens: conseils au commettant
collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Fin de la mission - exercice jusqu'au terme
Interdiction d’exercer sans mission
Neutralité dans les conflits
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Projet écrit de convention
Respect des dispositions du Code civil
Restitution des documents au commettant
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3401 (T9845)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar diende zich naar aanleiding van verschillende deontologische dossiers te verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer. Zo zou hij onder andere hebben nagelaten zijn opdrachtgever mondeling in te lichten over de uitvoering van de opdracht en hebben nagelaten een volledig verkoopdossier samen te stellen. Ook benaderde hij verschillende verkopers van onroerende goederen herhaaldelijk onder een valse naam en stelde zich voor als een geïnteresseerde kandidaat-koper. Hij legde meermaals een afspraak tot bezichtiging vast, en maakte zich pas na de bezichtiging als erkend vastgoedmakelaar kenbaar met het oog op het sluiten van een bemiddelingsopdracht met de eigenaars.

De Uitvoerende Kamer legde een schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars als sanctie op.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Collegialiteit
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Vastgoedmakelaar: controle gelijktijdige opdracht collega
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1618 (D7185)

Résumé

Syndic – inertie – absence de réponse aux copropriétaires – charges impayées – non collaboration à l’instruction disciplinaire de la plainte – violation des articles 1, 14, 44, 72 et 78 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Transactions financières
Collaboration à l'instruction

Articles

Conseils objectifs au commettant pour la souscription d’assurances
collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des dispositions du Code civil
Sécurité des biens – bon père de famille
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1617 (D7368)

Résumé

Syndic – retraits en espèce du compte de la copropriété – non-collaboration avec l’Institut – prélèvements de vos honoraires après la fin de votre contrat

Type de plainte

Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Transactions financières
Collaboration à l'instruction

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens: conseils au commettant
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Respect des dispositions du Code civil
Consulter la décision

Suspension à la réinscription

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1590 (D6315)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire – régisseur - recours sur opposition – retard dans la rétrocession de loyers – non- respect de l’interdiction d’exercer décidée par l’assesseur juridique – absence de décompte de gestion – collaboration avec un tiers non agréé IPI – honoraires réclamés indûment – agent immobilier omis du tableau – devoirs de probité, de diligence et de dignité - violation de l’article 2 de l’A.R. du 12/01/2007et des articles 1, 3, 4, 22 et 27 du Code de déontologie, approuvé par A.R. du 27 septembre 2006

Type de plainte

Régisseur
Collaboration avec illégaux
Non respect sanction
Probité et dignité

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Consulter la décision