Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 506

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1753 (D7906)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire - cotisation – frais de procédure - non-collaboration avec l’Institut – non-respect de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services

Type de plainte

Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1834 (D8124)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation – violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) et des articles 1 et 36 de l’ancien Code de déontologie (approuvé par AR du 27/09/2006, M.B. du 18/10/2006).

Type de plainte

Obligation de formation

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1813 (D8090)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – défaut de paiement des cotisations IPI – sommation – frais d’huissier et de rappels – défaut de formation - violation de l’article 7, § 4 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services telle que codifiée par l’AR du 03/08/2007 et les articles 1, 36 et 44 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006 en vigueur jusqu’au 29/12/2018) devenus les articles 1, 37 et 44 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018).

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1809 (D7805)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – défaut de formation et de diligence – maître de stage - violation des articles 1 et 37 du Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

Type de plainte

Obligation de formation
Stage
Courtage location
Courtage vente

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3819 (T11475)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen nadat hij onder andere een commissie ten belope van 3% exclusief BTW had gefactureerd aan de opdrachtgever, terwijl er 3% inclusief BTW was overeengekomen in de bemiddelingsopdracht. Aangeklaagde wou dit nadien recht zetten door dit verschil te verrekenen met eventueel te realiseren commissie op toekomstige verkopen. Deze inbreuk op artikel 65 van de plichtenleer werd weerhouden.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Vastgoedmakelaar: Surplusbeding
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Verbod uitoefening zonder opdracht
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3817 (T11103)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou diverse bedragen te hebben ontvreemd van de rekening van een VME. Hij liet na gevolg te geven aan de maandelijkse afbetalingen waartoe hij conform het vonnis van het Vredegerecht verplicht werd. Bovendien werd te weinig aandacht besteed aan de permanente vorming. Ter zitting verscheen niemand. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Type de plainte

Syndicus - financieel beh.
Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3816 (T11612)

Résumé

Twee aangeklaagde vastgoedmakelaars zouden in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten kandidaat-kopers voorafgaandelijk aan het uitbrengen van een bod correct te informeren omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid op het onroerend goed. Eén aangeklaagde meldt dat dit wel werd vermeld op de facebookpagina van de opdrachtgever. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een enkele vermelding van dit essentieel gegeven op een facebook-pagina niet afdoende is. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Consulter la décision

Radiation

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1801 (D8285)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé - concurrence déloyale – non supervision d’agence – mauvaise utilisation du compte tiers – rétention d’acompte - défaut de formation – violation des articles 1, 3, 4, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 37 et 66 du nouveau Code de déontologie (A.R. du 29/06/2018, M.B. 31/10/2018) et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier ayant pour objet les articles 29, 66 et 68 du Code de déontologie.

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation
Supervision bureau & personnel

Articles

Perception des honoraires sur les fonds définitivement acquis
Paiement à des tiers avec le consentement du commettant
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Compte de tiers
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Quittance des fonds reçus
Transparence du compte de tiers
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3776 (T10944)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed misleidende publiciteit gevoerd te hebben met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand. De vastgoedmakelaar bleef deze publiciteit voeren, ook na een eerdere vermaning van de rechtskundig assessor. Aangeklaagde krijgt een vermaning en het volgen van opleidingen ten belope van 12 uren waarvan 6u aangaande ruimtelijke ordening en 6u aangaande verkoop als sanctie.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3771 (T10771)

Résumé

De vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen omdat hij onvoldoende aandacht had besteed aan zijn permanente vorming. Voor de jaren 2017 en 2018 werden respectievelijk 9 en 8 vormingsuren bewezen. Na een plaatsbezoek door een referendaris van het BIV in augustus 2019 werd bovendien vastgesteld dat er voor dat jaar nog geen enkel uur permanente voorlichting werd geregistreerd. De vastgoedmakelaar stond bij het Instituut op beide kolommen ingeschreven. Op een regelingsvoorstel van de rechtskundig assessor om de ontbrekende 23 uren vorming in te halen werd, na een herinnering, slechts gedeeltelijk ingegaan. Uiteindelijk kon de vastgoedmakelaar voor het jaar 2019 slechts 12 vormingsuren voorliggen. De ontbrekende uren vorming voor de jaren 2017 en 2018 werden dus ook niet ingehaald. Hierna volgde de oproeping om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen. Op de zitting verklaart de aangeklaagde dat hij niet op de hoogte was op de twee kolommen ingeschreven te zijn. Hij is nooit actief geweest als syndicus en is evenmin van plan deze activiteiten te ontwikkelen. Hij wist niet dat er voor een weglating op de kolom syndici een formulier ingevuld moest worden. Hij is een drukbezet man hen heeft geen tijd om ‘al die bazaar’ te lezen. De leden van de Uitvoerende Kamer verklaren dat de aangeklaagde net als elke andere erkende vastgoedmakelaar gehouden is zich te confirmeren aan de vormingsplicht. Vergissen is menselijk, maar blijven volharden tegen 5 brieven van het Instituut waarin op de verplichtingen van de aangeklaagde werd gewezen kan niet door de beugel. Hij kreeg een schorsing van 2 weken met uitstel als sanctie, het uitstel werd gekoppeld aan het volgen van opleidingen ten belope van 22 uren.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3760 (T11421)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou exuberante vergoedingen aangerekend hebben voor het opstellen van een Reglement van Interne Orde ten gevolge de wetswijziging van 2018 en voor de aanleg van een GDPR Compliancy Dossier. De syndicusovereenkomst die aangeklaagde heeft gesloten bepaalt dat diensten die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van de nieuwe wetteksten van aanvullende aard zijn. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat de vergoeding geenszins in verhouding staat tot de vereiste inspanning, zeker nu dit binnen de taak van normaal beheer valt en niet als aanvullend kan worden beschouwd. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing als sanctie.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3758 (T11439)

Résumé

Aangeklaagde stagiair-vastgoedmakelaar zou enkele onroerende goederen hebben opgezocht in de databank Kadasterfinder zonder over een geschreven opdracht te beschikken. De aangeklaagde beweerde dat hij overtuigd was dat dit kon/mocht en dacht hierbij geen privacyregels te hebben geschonden. De Uitvoerende Kamer kon dit niet bijtreden, ongeacht de mededeling van de aangeklaagde dat hij actief is in een ‘hyper commerciële’ omgeving. Er werd verwezen naar de EULA die door de vastgoedmakelaar aanvaard werd, en de inbreuk op artikel 7 van de plichtenleer werd bewezen geacht. Ook stelde hij zich op een oncollegiale op door aan prospectie te doen in een e-mail met een afwervend en denigrerend karakter t.a.v.een collega vastgoedmakelaar te versturen aan de projectontwikkelaar van een project. Aangeklaagde kreeg een berisping als sanctie.

Type de plainte

Collegialiteit
Eer en waardigheid

Articles

Collegialiteit
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Suspension avec sursis

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1796 (D7774)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – syndic – défaut de formation – devoirs de diligence et de formation -violation des articles 1et 37 du nouveau Code de déontologie (approuvé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018)

Type de plainte

Courtage location
Courtage vente
Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Obligation de formation

Articles

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3752 (T10182)

Résumé

Aangeklaagde zou zich in het kader van de verkoop van een onroerend goed oncollegiaal hebben opgesteld ten aanzien van een concullega door zich te beroepen op het lijstbeding zoals voorzien door artikel 2, 7° van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars om de verdere afhandeling van de onderhandse verkoopovereenkomst toe te eigenen en vervolgens de commissie van de verkoper te vorderen waardoor de lopende exclusieve bemiddelingsovereenkomst geschonden werd. Bewijs van een aangetekende zending binnen de zeven dagen van de lijst uit het voornoemde art. 2, 7° ligt niet voor. De leden van de U.K. weerhouden ook de tenlastenlegging van oneervolle houding t.a.v. een collega.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Collegialiteit
Eer en waardigheid

Articles

Collegialiteit
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3750 (T11029)

Résumé

Aangeklaagde zou in het kader van het beheer van twee Verenigingen van Mede-eigenaars nagelaten hebben de jaarlijkse Algemene Vergadering te organiseren en de afrekeningen en begrotingsraming op te stellen. Na de beëindiging van de syndicusopdracht voor één hiervan zou hij het beheerdossier niet binnen de 30 dagen hebben overgedragen aan zijn opvolger. Bovendien zou hij, in het kader van de verhuur van een onroerend goed nagelaten hebben de huurwaarborg terug over te maken. Aangeklaagde reageert niet op de schrijvens van het Instituut, en verschijnt ook niet op de zitting. Hij krijgt twee maanden schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars als schorsing. Een eerder uitstel van de sanctie gegund bij een voorgaande tuchtbeslissing komt door deze uitspraak te vervallen, zodat ook deze 2 weken nu ook effectief ten uitvoer worden gelegd.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Borgstelling
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermeldingen op documenten en website
Consulter la décision