Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 461

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1767 (D7865)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – collaboration tiers non agréé- concurrence déloyale – défaut de formation - devoirs d’information, de probité, de dignité, de confraternité, d’honorabilité et de loyauté– non-respect des articles 1, 22, 23, 24 et 37 du nouveau Code de déontologie

Type de plainte

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension à la réinscription

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1765 (D7645)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire (stagiaire) - faux et usage de faux – devoirs de loyauté, de dignité, de diligence, de délicatesse, de confraternité et de respect de l’Institut et de ses organes– non-respect des articles 1 et 23 du nouveau Code de déontologie, et de l’article 20 du règlement de stage

Type de plainte

Stage

Articles

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1762 (D7864)

Résumé

régisseur – absence de décompte – retards dans la restitution des documents – absence de compte de tiers - absence de formation - non-collaboration avec l’Institut

Type de plainte

Régisseur
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1758 (D7663)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – régisseur – absence de décompte – retard dans la remise des documents à la cliente à l’issue du contrat – absence de compte de tiers - défaut de formation – absence de collaboration à l’instruction disciplinaire – violation des articles 1, 16, 29, 37, 44, 68 et 69 du nouveau Code de déontologie ainsi que la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

Type de plainte

Obligation de formation
Collaboration à l'instruction
Régisseur

Articles

accès aux pièces justificatives des dépenses
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Restitution des documents au commettant
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3659 (T10810)

Résumé

Een vastgoedmakelaar-syndicus zou het beheer van twee verenigingen van mede-eigenaars hebben waargenomen zonder dat hij hiervoor over een geschreven syndicusovereenkomst of formele aanstelling vanwege de respectievelijke algemene vergaderingen beschikte. De vader van aangeklaagde was immers syndicus in een ander vennootschap. Wanneer deze gezondheidsproblemen had greep aangeklaagde in. De leden van de Uitvoerende Kamer hebben begrip voor de familiale noodzaak, maar niet voor het ter zijde leggen van dwingende wetsbepalingen van de Wet op de Mede-eigendom. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing als sanctie opgelegd.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3653 (T10946)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar dient voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, aan geïnteresseerden had gevraagd om hun domicilie mee te delen en dit als vereiste voor het afleggen van een bezichtiging. De leden van de U.K. stellen dat het behoort geweten te zijn dat het opvragen van domiciliegegevens voorafgaand aan een bezichtiging disproportioneel is. De vastgoedmakelaar krijgt een waarschuwing als sanctie opgelegd.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3652 (T10939)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, hebben bemiddeld zonder geschreven opdracht vanwege alle eigenaars en het pand ook nadat een van de mede-eigenaars had te kennen gegeven het pand niet via zijn diensten te willen verkopen, verder te koop aan te bieden. Ook voerde hij publiciteit met vermelding van een foutieve verdieping waarop het onroerend goed gelegen zou zijn, en met vermelding van een oppervlakte van 90 m² terwijl hij hierover nog geen zekerheid had. De Uitvoerende Kamer aanziet de tenlasteleggingen als bewezen. Voor de volledigheid stelt de U.K. dat het in wezen niet formeel een voorafgaandelijke vereiste vormt van álle mede-eigenaars tegelijk een schriftelijke opdracht te hebben. Doch enige sterkmaking ontbreekt. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren aangaande de samenstelling van een verkoopdossier.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Verbod uitoefening zonder opdracht
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1752 (D7866)

Résumé

Cotisation – absence de formation - non-collaboration avec l’Institut – non-respect de l’article 7, § 4, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Articles

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1730 (D7739)

Résumé

Stage – signature contrefaite du maître de stage - faux en écriture et usage de faux - articles 9 et 13 du règlement de stage

Type de plainte

Stage

Articles

confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3648 (T10677)

Résumé

De aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben bemiddeld op basis van een geschreven bemiddelingsovereenkomst dewelke niet voldoet aan de vereisten. Ook heeft hij nagelaten de kopers van een onroerend goed betrouwbare informatie te verschaffen, door mee te delen dat er geen stookolietank aanwezig was terwijl er in werkelijkheid wel nog een stookolietank bij goed aanwezig was. Hij besteedde eveneens te weinig aandacht aan de permanente vorming. De Uitvoerende Kamer weerhoudt alle tenlasteleggingen en legt de vastgoedmakelaar een schorsing van 3 weken, waarvan 1 week effectief en 2 weken met uitstel op. Het uitstel is verbonden aan de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3646 (T10622)

Résumé

De aangeklaagde stagiair-vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten zich op een transparante wijze te veruitwendigen als BIV-erkend vastgoedmakelaar, en dit door na te laten in de advertenties die hij hanteerde zijn BIV-nummer te vermelden en duidelijk te stellen dat hij tussenkwam als zelfstandig vastgoedmakelaar in het kader van vastgoedbemiddeling. De leden van de U.K. kunnen de erkenning door de aangeklaagde waarderen. Hij krijgt een waarschuwing als sanctie.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermeldingen op documenten en website
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3639 (T10603)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in de jaren 2017 en 2018 hebben nagelaten voldoende aandacht te besteden aan de permanente vorming. Er werd slechts 1 uur vorming gevolgd, terwijl aangeklaagde gehouden was over de loop van 2 burgerlijke jaren 20 uren vorming te volgen. Bovendien laat de vastgoedmakelaar na te antwoorden op de briefwisseling van het Instituut. Sanctie: 1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 3 jaren. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 38 uren verbonden, die dienen uitgevoerd bovenop de deontologische verplichting van bijscholing en met uitsluiting van de e-learning.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3625 (T10384)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou hebben nagelaten op een degelijke wijze zijn kantoor te hebben georganiseerd waardoor er oneigenlijk gebruik van de derdenrekening kon worden gemaakt door medewerkers. De vastgoedmakelaar haalt een uitdovend scenario van carrière aan, maar dit houdt volgens de Uitvoerende Kamer tuchtrechtelijk weinig steek. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Er moet gewezen worden dat de aangeklaagde werd weggelaten bij het Instituut. De Uitvoerende Kamer heeft echter de bevoegdheid te oordelen over tuchtvervolgingen die betrekking hebben op feiten voorafgaand aan de beslissing tot verwijdering van de vastgoedmakelaar van het Tableau, mits de rechtskundig assessor het onderzoek heeft aangevat uiterlijk een jaar na voornoemde beslissing.

Type de plainte

Financiële verrichtingen
Toezicht kantoor en personeel
Eer en waardigheid

Articles

Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Vastgoedmakelaar: voorschriften teneinde medecontractant te worden van opdrachtgever – verbod overdraagbare optie
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3623 (T10516)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 onvoldoende aandacht besteed aan uw permanente vorming. De vastgoedmakelaar reageert niet op de briefwisseling vanuit het Instituut en verschijnt ook niet ter zitting, waardoor de leden van de U.K. geen omstandigheden in aanmerking kunnen nemen voor het totaal ontberen van het volgen van de deontologisch opgelegde vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaren, met als voorwaarde het volgen van opleidingen ten belope van 50 uren.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1721 (D7782)

Résumé

Courtier – agent immobilier intermédiaire - gestion compte de tiers – prélèvement anticipé des commissions - contrats irréguliers – honoraires HTVA – adresse de signature – déficit de formation - manquement aux articles 1, 29, 30, 31, 37 et 66 du Code de déontologie

Type de plainte

Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Articles

Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Consulter la décision