Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 386

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3978 (T11756)

Résumé

Een vastgoedmakelaar-beheerder wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij onder andere in het kader van het beheer van een onroerend goed nagelaten zou hebben het nodige te doen om het goed te laten voldoen aan de heersende woningkwaliteitsnormen. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 80 uren.

Type de plainte

Rentmeesterschap

Articles

Beheerder: advies aan opdrachtgever
Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3959 (T11791)

Résumé

Aangeklaagde schreef gelden van de derdenrekening op naam van haar kantoor over naar de rekening op naam een bvba met de vermelding ‘voor even’, zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die conform instructie van de opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overgeschreven worden, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat aangeklaagde kon aantonen dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Sanctie: schrapping.

Type de plainte

Financiële verrichtingen

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3901 (T11974)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-eigenaars hebben toegelaten dat een medezaakvoerster van het syndicuskantoor tijdens de Algemene Vergadering aanwezig was en enerzijds de rol van secretaris van de Algemene Vergadering op zich nam en anderzijds via volmacht namens enkele mede-eigenaars aanwezig was en meestemde omtrent diverse punten die het syndicuskantoor aanbelangen, wat een belangenconflict inhoudt. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vermijden belangenconflicten
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3882 (T11589)

Résumé

Drie aangeklaagde vastgoedmakelaars wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed naar aanleiding van de beëindiging van de opdracht een aangetekend een lijst van meer dan 540 namen naar de opdrachtgever hebben verzonden ondanks dat aan de in deze lijst vermelde personen geen precieze en individuele informatie werd verschaft. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3870 (T11917)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen aangezien hij, in het kader van de verhuur van een onroerend goed, de huurders meer dan de helft van de kosten voor de plaatsbeschrijving te hebben aangerekend, door de verhuurder een korting op de kosten voor de plaatsbeschrijving toe te kennen, wat op een omzeiling van artikel 9 §1 van het Vlaams Woninghuurdecreet neerkomt. Sanctie: een waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Vrijspraak

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3867 (T11797)

Résumé

Een vastgoedmakelaar wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien hij in het kader van de verhuur een onroerend goed nagelaten zou hebben correcte informatie mee te delen in de publiciteit. De leden van de U.K. menen echter dat gelet op de huurovereenkomst, de regeling door partijen, in huidig dossier het voordeel van de twijfel mag worden gegund aan aangeklaagde, en hij bekomt dan ook de vrijspraak.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3864 (T11060)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt verweten te weinig aandacht te hebben besteed aan zijn permanente vorming en op onrechtmatige wijze gebruik te hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder. Sanctie: een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 56 uren.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid

Articles

Samenwerking niet-erkende / naamlening
Consultatie databanken
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3841 (T11458)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou in het kader van de verhuur van een onroerend goed nagelaten hebben een voorschot van 500 EUR onverwijld terug over te maken na afspringen van de huur, en dit onder het mom dat deze als schadevergoeding wegens niet doorgaan van de huur toekomt, terwijl uit niets blijkt dat er een overeenkomst was gesloten waarin was opgenomen dat voormeld voorschot van 500 EUR als schadevergoeding zou toekomen indien de verhuring van dit onroerend goed door een eigen beslissing niet zou plaatsvinden. Aangeklaagde kreeg een berisping en het volgen van bijkomende opleidingen opgelegd.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Eer en waardigheid

Articles

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Ereloon
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3840 (T11774)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou na de totstandkoming van de koop van een onroerend goed hebben nagelaten tijdig een ontwerpcompromis over te maken aan de kopers teneinde hen in staat te stellen dit voor te leggen aan de bancaire instelling met het oog op het bekomen van een lening, in de wetenschap dat het bekomen van een lening een essentiële voorwaarde van de koop uitmaakte, en op deze wijze de afwikkeling van de verkoop te hebben bemoeilijkt. Sanctie: waarschuwing.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3838 (T11691)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer aangezien hij, nadat de koop van een onroerend goed was gesloten, dit op vraag van de opdrachtgevers verder te koop werd aangeboden. Met als gevolg dat er een optie aan andere kandidaat-kopers werd verleend. De leden van de U.K. stellen dat enige formele ontbinding van de koop compleet ontbreekt. Sanctie: een berisping, met als bijkomende sanctie het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren specifiek aangaande verkoop/verbintenissenrecht.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Wettelijkheid opdracht
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3819 (T11475)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer verschijnen nadat hij onder andere een commissie ten belope van 3% exclusief BTW had gefactureerd aan de opdrachtgever, terwijl er 3% inclusief BTW was overeengekomen in de bemiddelingsopdracht. Aangeklaagde wou dit nadien recht zetten door dit verschil te verrekenen met eventueel te realiseren commissie op toekomstige verkopen. Deze inbreuk op artikel 65 van de plichtenleer werd weerhouden.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Vastgoedmakelaar: Surplusbeding
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Verbod uitoefening zonder opdracht
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3817 (T11103)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou diverse bedragen te hebben ontvreemd van de rekening van een VME. Hij liet na gevolg te geven aan de maandelijkse afbetalingen waartoe hij conform het vonnis van het Vredegerecht verplicht werd. Bovendien werd te weinig aandacht besteed aan de permanente vorming. Ter zitting verscheen niemand. Sanctie: schrapping van het Tableau van vastgoedmakelaars.

Type de plainte

Syndicus - financieel beh.
Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3816 (T11612)

Résumé

Twee aangeklaagde vastgoedmakelaars zouden in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten kandidaat-kopers voorafgaandelijk aan het uitbrengen van een bod correct te informeren omtrent het bestaan van een erfdienstbaarheid op het onroerend goed. Eén aangeklaagde meldt dat dit wel werd vermeld op de facebookpagina van de opdrachtgever. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat een enkele vermelding van dit essentieel gegeven op een facebook-pagina niet afdoende is. Sanctie: een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3776 (T10944)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed misleidende publiciteit gevoerd te hebben met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand. De vastgoedmakelaar bleef deze publiciteit voeren, ook na een eerdere vermaning van de rechtskundig assessor. Aangeklaagde krijgt een vermaning en het volgen van opleidingen ten belope van 12 uren waarvan 6u aangaande ruimtelijke ordening en 6u aangaande verkoop als sanctie.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 3760 (T11421)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou exuberante vergoedingen aangerekend hebben voor het opstellen van een Reglement van Interne Orde ten gevolge de wetswijziging van 2018 en voor de aanleg van een GDPR Compliancy Dossier. De syndicusovereenkomst die aangeklaagde heeft gesloten bepaalt dat diensten die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van de nieuwe wetteksten van aanvullende aard zijn. De leden van de Uitvoerende Kamer menen dat de vergoeding geenszins in verhouding staat tot de vereiste inspanning, zeker nu dit binnen de taak van normaal beheer valt en niet als aanvullend kan worden beschouwd. Aangeklaagde krijgt een waarschuwing als sanctie.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision