Décisions disciplinaires des Chambres (jurisprudence)

Vous trouverez ci-dessous une sélection de décisions disciplinaires prises par les Chambres au cours des dernières années, accompagnées d'une brève explication.

Overzicht beslissingen

Utilisez un filtre de recherche pour affiner les décisions.

Résultats: 461

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4208 (T12606)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-rentmeester zou voor het beheer van 3 appartementen geen beheersovereenkomst kunnen voorleggen. Ook ontbreken verplichte vermeldingen op de website. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen en legt een waarschuwing als sanctie op.

Type de plainte

Rentmeesterschap

Articles

Duidelijkheid overeenkomst (al dan niet mandaat)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vermeldingen in advertenties en andere promotiemiddelen
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4203 (T13219)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moet zich voor de Uitvoerende Kamer verantwoorden voor twee tenlasteleggingen: ze zou in enkele dossiers nagelaten hebben op correcte wijze de verplichte vermeldingen inzake stedenbouwkundige inlichtingen en EPC te vermelden in de publiciteit. Ook zou ze geprospecteerd hebben op maar liefst 277 percelen voor een projectontwikkelaar door het oneigenlijke gebruik van de toepassing Kadasterfinder, zonder dat voor deze percelen enige voorafgaandelijke schriftelijke bemiddelingsopdracht voorradig was. De Uitvoerende Kamer acht de tenlasteleggingen bewezen, en legt als sanctie 1 maand schorsing, waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel gedurende 3 jaar op.

Type de plainte

Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4191 (T13055)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop voor een woning, misleidende publiciteit hebben gevoerd door in de advertentie melding te maken van 2 parkeerplaatsen die ter beschikking worden gesteld waar deze in werkelijkheid niet automatisch worden mee worden overgedragen naar de nieuwe eigenaars maar afhankelijk zijn van een inschrijving op een wachtlijst. De leden van de U.K. willen aannemen dat het niet tot de intentie behoorde van aangeklaagde om kandidaat-kopers/geïnteresseerden te misleiden. Weliswaar is aangeklaagde wel verantwoordelijk voor de gegevens opgenomen in de publiciteit die zij voert aangaande de onroerende goederen waarvoor zij bemiddelt. Sanctie: een berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Waarschuwing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4183 (T12945)

Résumé

Na het overlijden van een van de eigenaars van een onroerend goed zou aangeklaagde vastgoedmakelaar nagelaten hebben tijdig de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de identiteit van diens rechtsopvolgers, inlichtingen die hem in staat moesten stellen betrouwbare informatie omtrent de identiteit van alle eigenaars over te maken aan de kandidaat-kopers. De leden van de Uitvoerende Kamer besluiten dat de inbreuk op de onderzoeks- en informatieplicht van de vastgoedmakelaar vaststaat, en leggen hem een waarschuwing en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren als sanctie op.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Controle identiteit en hoedanigheid opdrachtgever
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4181 (T12851)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou, in het kader van de verkoop van een onroerend goed, nagelaten hebben de koper correct te informeren omtrent het bestaan van een voorkooprecht en vochtproblemen. Bovendien werden voor de jaren 2019 en 2020 geen vormingsuren bewezen. Aangeklaagde reageerde niet op zendingen uitgaand van de rechtskundig assessor en verscheen wegens ziekte niet op de zitting. Sanctie: 5 weken schorsing, waarvan 1 week effectief en 4 weken met uitstel gedurende 3 jaar en het volgen van opleidingen ten belope van 60 uren.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Vormingsverplichting
Medewerking tuchtonderzoek
Consulter la décision

Schorsing met uitstel

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4175 (T12452)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus zou zich, in het kader van het beheer van de Vereniging van Mede-eigenaars, niet hebben geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen als syndicus. Ook zou hij hebben nagelaten gevolg te geven aan de punten besproken in de zoom-meeting met de mede-eigenaars van de betreffende mede-eigendom en nagelaten hebben te reageren op het aangetekend schrijven vanwege dezelfde mede-eigenaars. Ook heeft aangeklaagde nagelaten inhoudelijk te antwoorden op de vragen gesteld door de Uitvoerende Kamer, met als bijkomende omstandigheid dat hij voor gelijkaardige inbreuken reeds eerder door de Uitvoerende Kamer werd gesanctioneerd. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel gedurende 3 jaar.

Type de plainte

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4168 (T12480)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-bemiddelaar zou gelden van de derdenrekening van het kantoor hebben overgeschreven zonder dat duidelijk is waar de overgeschreven bedragen op slaan, zonder dat duidelijk is of het om bedragen gaat die u conform instructie van uw opdrachtgever of een betrokken partij of gerechtelijke beslissing mocht overschrijven, zonder dat duidelijk is of het om voorschotten of waarborgen ging en zonder dat u aantoont dat dit om commissiegelden zou gaan waarvoor correct gefactureerd werd. Op de zitting verklaart de raadsman van de aangeklaagde dat het gehele financieel beheer is uitbesteed aan een externe account die de gelden in bulk overzet van de derdenrekening naar de kantoorrekening. De leden van de Uitvoerende Kamer geven mee dat zelfs waar met ‘aangestelden’/’uitvoerders’ gewerkt wordt, dit niet de verantwoordelijkheid in hoofde van aangeklaagde ontneemt. Sanctie: 3 maanden schorsing en het volgen van opleidingen ten belope van 3 uren aangaande de derdenrekening.

Type de plainte

Financiële verrichtingen

Articles

Derdenrekening
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Schorsing

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4161 (T12920)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft nagelaten de jaarlijkse bijdrage alsook de bijhorende rappelkosten te betalen. Ook antwoordde hij niet op vragen om inlichtingen vanwege de rechtskundig assessor en besteedde hij voldoende aandacht aan zijn permanente vorming. Aangaande het niet voldoen aan de permanente vormingsplicht besluit de Uitvoerende Kamer dat gezien de rechtsgronden niet vermeld zijn geweest in de oproeping, en bij gebreke aan vrijwillige verschijning hiertoe ter zitting en in aanwezigheid van aangeklaagde moet - gelet op de rechten van verdediging -voornoemde tenlastelegging ambtshalve terzijde worden geschoven. Dit verlet een andere/nieuwe correcte oproeping aangaande de vormingsplicht echter niet. De andere tenlasteleggingen worden weerhouden. Sanctie: schorsing tot op datum van algehele betaling van de bijdrage 2021 + rappelkosten.

Type de plainte

Vormingsverplichting
Ledenbijdrage BIV
Medewerking tuchtonderzoek

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4158 (T12877)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij voor de verhuur van een onroerend goed zou hebben bemiddeld zonder te beschikken over een geschreven bemiddelingsopdracht die voldoet aan de vereisten. In het kader van de verkoop van een onroerend goed zou hij publiciteit hebben gevoerd zonder melding te maken van alle verplichte stedenbouwkundige inlichtingen. In verschillende andere dossiers zou hij publiciteit hebben gevoerd zonder vermelding van de unieke code van het EPC-attest. Ook zou hij op onrechtmatige wijze gebruik hebben gemaakt van de databank Kadasterfinder door een opvraging te doen terwijl hij voor dit onroerend goed geen geschreven bemiddelingsopdracht kon voorleggen die de toelating gaf om de kadastrale gegevens van het pand op te vragen. De leden van de Uitvoerende Kamer weerhouden alle tenlastenleggingen. Sanctie: een berisping.

Type de plainte

Bemiddeling verhuur
Bemiddeling verkoop
Niet-conforme overeenkomst
Onderzoeks- & informatieplicht

Articles

Consultatie databanken
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: misleidende reclame in verband met het aangeboden goed
Consulter la décision

Schrapping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4157 (T12177)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar is opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen nadat ze nagelaten had de nodige medewerking te verlenen aan de referendaris van Uitvoerende Kamer bij de uitoefening van zijn controletaak. Bovendien zou ze onvoldoende aandacht hebben besteed aan haar verplichtingen inzake permanente vorming, met als bijkomende omstandigheid dat ze hiervoor reeds eerder gesanctioneerd werd. Middels uiteenzetting van aangeklaagde ter zitting blijkt dat ze niet meer werkzaam is als vastgoedmakelaar. De leden van de Uitvoerende Kamer geven mee dat, gelet op het betalen van de bijdragen en het blijven figureren op de deelkolom van de bemiddelaars, het aangeklaagde betaamde om haar deontologische verplichtingen na te leven. Sanctie: schrapping.

Type de plainte

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Articles

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1945 (D8664)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – annonces sans PEB et sans mention de sa qualité d’agent immobilier - mission sans contrat écrit – conventions non réglementaires – collaboration avec un tiers non-agréé IPI – formation

Type de plainte

Contrat non conforme
Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Articles

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
contrat écrit / respect Code de droit économique
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Qualité d’agent immobilier dans les publicités
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1943 (D8846)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – cotisations – maître de stage

Type de plainte

Obligation de formation
Cotisation IPI

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Suspension

Date
Chambre
Chambre exécutive
Décision 1932 (D8471)

Résumé

Agent immobilier intermédiaire – non-respect d’une décision disciplinaire – défaut – opposition - formation – révocation du sursis

Type de plainte

Obligation de formation
Non respect sanction

Articles

Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Consulter la décision

Berisping

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4152 (T12729)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed in de publiciteit hebben laten uitschijnen dat hij tussenkwam als vastgoedmakelaar-bemiddelaar terwijl het in werkelijkheid om de verkoop van een eigen onroerend goed ging. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat eenieder er kon en mocht middels de gevoerde publiciteit van uitgaan dat aangeklaagde optrad als bemiddelaar. De Uitvoerende Kamer acht de inbreuk tegen artikel 19 van de plichtenleer bewezen en legt een berisping als sanctie op.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Articles

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Consulter la décision

Vrijspraak

Date
Chambre
Uitvoerende kamer
Décision 4147 (T12561)

Résumé

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed hebben nagelaten een aankoopbelofte door de kandidaat-kopers van 5000 EUR opnieuw vrij te geven nadat duidelijk was dat de verkoop niet kon doorgaan en van rechtswege ontbonden werd verklaard ten laste van de verkopers. Eén van de verkopers is echter overleden alvorens het lichten van de optie. De leden van de Uitvoerende Kamer stellen dat, gezien het onroerend goed eigendom was van beide verkopers en één is komen te overlijden, het correct is te stellen dat het aan de erfgenamen van deze is om te handelen. In voorliggende omstandigheden komt het evenmin aangeklaagde toe om te oordelen of de overeenkomst ontbonden moet worden beschouwd en kan deze evenmin beslissen aan wie het voorschot dient toe te komen. Derhalve zijn de leden van oordeel dat dit een burgerlijk geschil betreft en geen deontologische kwestie. De tenlastelegging wordt niet weerhouden, en de vastgoedmakelaar bekomt een vrijspraak.

Type de plainte

Bemiddeling verkoop
Consulter la décision